Archives

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe

Dyrekcja ZOPI w Micigoździe serdecznie zaprasza rodziców/prawnych opiekunów* dzieci na spotkanie organizacyjne z wychowawcą w dniu 01.09.2020 r. według następującego porządku:

– Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

–  godzina  8.30,

 • grupa II (całodzienna) – godzina 9.30,
 • grupa I (popołudniowa) – godzina 10.30.

Informujemy o konieczności zapoznania się z Regulaminem organizacji zajęć Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązującym od 1 września 2020 roku do odwołania.

*Biorąc pod uwagę procedury bezpieczeństwa ograniczające ilość osób przebywających na terenie szkoły prosimy o udział w spotkaniu tylko jednego z rodziców lub opiekunów (rodzice w sali przebywają w maseczce ochronnej).

This entry was posted on 28 sierpnia 2020.

Regulamin organizacji zajęć Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe
w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 (obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania)

Organizacja opieki w placówce:
• Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
• Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników/pozostałych rodziców przedszkola jaki innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
• Rodzice powinni wchodzić z dziećmi wejściem ewakuacyjnym od strony szatni przedszkola do przedsionka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.
• Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych odbywać się będzie się odbywać według następującego porządku:
-dzieci z Rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego bezpośrednio od wychowawcy/nauczyciela (z wyjątkiem dzieci pozostających dłużej w przedszkolu);
-dzieci z grupy I i II – po uprzednim zasygnalizowaniu dzwonkiem elektrycznym umieszczonym przy wyjściu ewakuacyjnym.
• Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do oczekiwania na dziecko w przedsionku.
• Dziecko przekazywane jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika szkoły.
• W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (pierwszy rok) w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
• Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
• Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
• Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
• W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danej placówki zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
• Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
• Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem sars-cov-2

1. W przypadku zaobserwowania u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni – sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
a) umieścić chorego w izolatce do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych;
b) powiadomić dyrektora placówki lub osobę go zastępującą;
c) zawiadomić rodziców lub rodzinę chorego w celu pilnego odbioru dziecka z przedszkola, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka – wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u dziecka;
d) rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania wychowawcy grupy o wynikach konsultacji lekarskiej.

This entry was posted on 28 sierpnia 2020.

Regulamin organizacji zajęć

Szkoły Podstawowej Integracyjnej
im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Micigoździe w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

(obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID 19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

 

Na terenie szkoły mogą przebywać
wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
  

 

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji oraz załącznika
nr 1 znajdującego się na stronie internetowej szkoły pod adresem:

https://zopimicigozd.pl

DOSTARCZENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW, JEST OBOWIĄZKOWE.

Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły
w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice
i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci
w wyznaczonym miejscu
przed budynkiem szkoły lub w przedsionku przy szatni (zachowując dystans społeczny min.1,5 m)

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zalecane jest odbieranie dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają
w wyznaczonej strefie oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

 • Tylko 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
 • Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Zarówno w drodze do szkoły jak i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu głównym oraz w salach lekcyjnych, umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

Podczas korzystania z szatni, uczniowie zachowują dystans społeczny,

 

WPROWADZA SIĘ ZMIANĘ ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 • godzina 7.25 – KLASY IV – VIII
 • godzina 7.35 – KLASY I – III

Uczniowie zobowiązani są do posiadania maseczki w plecaku, by w razie konieczności móc jej użyć.

 

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych
i dydaktycznych uczniów.

 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA U UCZNIA

OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ,

izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób oraz umieszcza do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych w pomieszczeniu izolacyjnym. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania wychowawcy klasy o wynikach konsultacji lekarskiej.

 

Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.

 

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie
i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.

 

Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

 

Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę potrzeb, minimum 3 razy dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut, Zalecane jest organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

 

Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej, odbywać się będzie podczas dwóch przerw obiadowych z zachowaniem dodatkowych środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30 – 16.30

Rodzice przyprowadzający uczniów do świetlicy, nie wchodzą do budynku szkoły.

Informują pracownika szkoły, znajdującego się przy wejściu głównym, że dziecko będzie czekało na zajęcia w świetlicy.

DZIECKO PRZYJMOWANE JEST NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE NA PODSTAWIE PISEMNEJ DEKLARACJI RODZICA.

Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.

 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ, ZALECANE JEST ODBIERANIE DZIECI BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 2 dniowej kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE.

Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte
i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.

 

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia.

 

Wszyscy pracownicy szkoły:

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Deklaracja rodzica- COVID-19

Załącznik nr1_COVID-19

This entry was posted on 26 sierpnia 2020.

Pożegnania nadszedł czas…

       Dla niektórych nauka w szkole podstawowej dobiegła końca. Przyszedł czas pożegnania  i refleksji. Uczniowie klasy VIII pragną podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i podziękować za wspólnie spędzone lata, bo szkoła to nie tylko mury, ale ludzie, którzy ją tworzą. To nie tylko oceny na świadectwie, ale i emocje, które nam towarzyszą…

This entry was posted on 26 czerwca 2020.

This entry was posted on 24 czerwca 2020.

Micigózd, 17.06.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ
IM. 1OO-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W MICIGOŹDZIE

 

UCZNIOWIE KLAS VIII:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 26.06 2020,  GODZ. 9.00

 

UCZNIOWIE KLAS I – VII:

ODEBRANIE ŚWIADECTW – 26.06.2020

klasa VII        – godz. 10.00

klasa VI         – godz. 10.30

klasa VB        – godz. 11.00

klasa VA        – godz. 11.30

klasa IV         – godz. 12.00

klasa III         – godz. 13.00

klasa II           – godz. 13.30

klasa I            – godz. 14.00

Ponadto,

świadectwa ukończenia klasy I, II, III będzie można odebrać 29.06.2020 w godz. 10.00 – 15.00

świadectwa uczniów klas IV, V, VI, VII – 30.06.2020 w godz. 10.00 – 15.00

ZAMIESZCZONO:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminapiekoszow/007841/#_ribbon-dyrektor-tab/rbbtnInformacjeDyrektorButton

oraz na stronie ZOPI (https://zopimicigozd.pl)

This entry was posted on 17 czerwca 2020.

This entry was posted on 15 czerwca 2020.

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINÓW

Micigózd, 15 czerwca 2020 r.

UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ

100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Micigoździe

 • WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY VIII SPOTYKAJĄ SIĘ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY PUNKTUALNIE O GODZINIE 8:30, ZACHOWUJĄC MIĘDZY SOBĄ DYSTANS SPOŁECZNY (min. 1,5 metra – odległość wskazują żółte linie na chodniku przed wejściem) ORAZ MAJĄC ZAKRYTE USTA I NOS (MASECZKA, PRZYŁBICA).
 • UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY POJEDYNCZO PO WYCZYTANIU IMIENIA I NAZWISKA PRZEZ NAUCZYCIELA. NA TERENIE CAŁEJ SZKOŁY OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA (MASECZKA, PRZYŁBICA).
 • NA EGZAMIN MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.
 • RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NIE MOŻE WEJŚĆ Z DZIECKIEM NA TEREN SZKOŁY, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY ZDAJĄCY WYMAGA POMOCY NP. W PORUSZANIU SIĘ (po uzgodnieniu z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem).
 • ZDAJĄCY NIE POWINNI WNOSIĆ NA TEREN SZKOŁY ZBĘDNYCH RZECZY, W TYM KSIĄŻEK, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, MASKOTEK.
 • NA EGZAMINIE KAŻDY ZDAJĄCY KORZYSTA Z WŁASNYCH PRZYBORÓW PIŚMIENNICZYCH, LINIJKI. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ. NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.
 • ZDAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAKRYWAĆ USTA I NOS DO MOMENTU ZAJĘCIA MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ. PO ZAJĘCIU MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ (W TRAKCIE EGZAMINU) ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK PONOWNIE ZAKRYĆ USTA I NOS, KIEDY:

1) PODCHODZI DO NIEGO NAUCZYCIEL, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA ZADANE PRZEZ NIEGO PYTANIE,

2) WYCHODZI DO TOALETY,

3) KOŃCZY PRACĘ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM I WYCHODZI Z SALI EGZAMINACYJNEJ.

 • ZDAJĄCY MOŻE OPUŚCIĆ NA STAŁE SALĘ EGZAMINACYJNĄ (JEŻELI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ Z ARKUSZEM) NAJPÓŹNIEJ NA 15 MINUT PRZED CZASEM WYZNACZONYM JAKO CZAS ZAKOŃCZENIA PRACY
  Z ARKUSZEM. W CIĄGU OSTATNICH 15 MINUT PRZED ZAKOŃCZENIEM EGZAMINU (nawet jeżeli zdający skończył pracę  z arkuszem egzaminacyjnym) ZDAJĄCY NIE OPUSZCZAJĄ SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

This entry was posted on 15 czerwca 2020.

PROCEDURY PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

Organizacja opieki w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe:

 • W jednej wyznaczonej i stałej sali przebywa jedna grupa dzieci.
 • W grupie może przebywać maksymalnie do 4 dzieci.
 • Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów
  i zabawek.
 • Sale wietrzy się, co najmniej raz na godzinę oraz w trakcie przerwy (także w czasie zajęć, jeśli zajęć taka konieczność).
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Wszyscy starają się zachowywać dystans społeczny – min. 1,5 m. (w miarę realnych możliwości 2 m.).
 • Rodzice lub opiekunowie (dalej – rodzice) przyprowadzający lub odbierający dzieci do
  i z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak
  i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 m.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po upływie tej godziny, wietrzone są pomieszczenia dolnego holu i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 • W trakcie przyjmowania dziecka do przedszkola, rodzic podaje upoważnionemu pracownikowi oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (załącznik nr 2).
 • W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.
 • Wejście do placówki rodzic sygnalizuje ogólnym dzwonkiem/domofonem znajdującym się przy głównym wejściu budynku.
 • Rodzice (opiekunowie), w miarę warunków pogodowych nie wchodzą do budynku ZOPI. Jeśli warunki na to nie pozwalają, mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy wyznaczonej ZOPI (pierwszy hol/szatnia) z zachowaniem zasady – maksymalnie
  2 dzieci z jednym rodzicem (opiekunem) każde w odstępie 2 m. od kolejnego rodzica
  z dzieckiem (maksymalnie na holu może przebywać 2 rodziców i dwoje dzieci plus personel przedszkola), przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).
 • Rodzic odbiera dziecko zgodnie z godziną zgłoszoną w deklaracji (załącznik nr 1).
 • W budynki ZOPI wszyscy poruszają się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, po obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Dziecka nie wolno przyprowadzać do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Każde z dzieci może mieć sprawdzaną temperaturę przed wejściem na salę opieki lub w trakcie pobytu w przedszkolu (rodzice są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na pomiar – załącznik nr 3).
 • W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane od grupy a rodzice są niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W miarę warunków pogodowych dzieci będą spędzały dużo czasu na przyszkolnym placu zabaw, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
 • Sprzęt na placu zabaw ma być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ZOPI.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obecność dziecka lub jego nieobecność (z wyłączeniem przypadków nieprzewidzianych i nagłych) w przedszkolu rodzic jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy grupy, co najmniej 2 dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo).
 • W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa niż 4 liczba dzieci na dany dzień, wychowawca poinformuje rodzica o braku miejsc.
 • Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci:a) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19b)
  b) dzieci z rodzin, w których zawodowo pracuje oboje rodziców .
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku (15.06.2020 r.) do piątku (26.06.2020 r.)
  w godzinach 6.30 – 16.30 z wyłączeniem dni, w których w budynku odbywać się będą egzaminy uczniów klasy VIII, tj.: 16, 17, 18.06.2020 r.
 • Zasady oraz sposób funkcjonowania Przedszkola Integracyjnego w Micigoździew okresie wakacyjnym zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1_Zgłoszenie dziecka do Przedszkola

Załącznik nr 2_Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3_Zgoda na pomiar ciepłoty ciał dziecka

This entry was posted on 10 czerwca 2020.

Procedura zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCA OD 23 CZERWCA DO 25 CZERWCA 2020 R.

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej w tym czasie: 9.30 – 12.30

2. Biblioteka szkolna nie prowadzi wypożyczeń książek.

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI

1. Uczniowie/Rodzice mogą dokonywać zwrotu książek od 23 czerwca(wtorek) do 25 czerwca(czwartek) w godzinach 9.30-12.30.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będzie tam wystawiony karton z napisem ZWROT KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI.
3. Do kartonu należy wkładać zwracane książki. Do książki KONIECZNIE należy dołączyć karteczkę z informacją: imię, nazwisko czytelnika, klasa i ilość zwracanych sztuk. Zaleca się, aby książki wkładać do plastikowych opakowań (reklamówek lub torebek).
4. Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie.
5. Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
6. Zwrot książek niebędących podręcznikami odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 23 do 25 czerwca 2020 r.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będą tam wystawione kartony z napisem ZWROT PODRĘCZNIKÓW – KLASA…
3. Do odpowiednich kartonów należy wkładać pełne komplety podręczników, zapakowane do plastikowego worka, KONIECZNIE opatrzone karteczką informacyjną, zawierającą imię i nazwisko ucznia, oraz klasę i ilość sztuk zwracanych podręczników.
4. Zasady zwrotu podręczników:
• Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek).
• W przypadku podręczników zniszczonych lub zagubionych, Rodzic proszony jest o kontakt z bibliotekarzem.
• Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób. Obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5m.
• W danym dniu i o określonej godzinie podręczniki zwraca wyznaczona klasa.
• Podręczniki podlegają kwarantannie.
• Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic będzie proszony o kontakt z bibliotekarzem.
• Zwrot podręczników odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych:

KLASA 1 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 2 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 3 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 4 – 24 czerwca(środa) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5A – 24 czerwca (środa) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5B – 24 czerwca(środa) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 6 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 7 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 8 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki

UCZNIOWIE/RODZICE, KTÓRZY NIE MOGĄ ZWRÓCIĆ MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM HARMONOGRAMEM PROSZENI SĄ O KONTAKT Z BIBLIOTEKARZEM SZKOLNYM.

Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych powinien używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
Procedura oparta jest o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

This entry was posted on 9 czerwca 2020.

Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielem przedmiotu  w celu omówienia szczegółów konsultacji.

This entry was posted on 1 czerwca 2020.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Terminy główne:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r.

Termin dodatkowy: 7–9 lipca

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),
 • uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 

STRUKTURA EGZAMINU I ZASADY PRZEPROWADZANIA

przedmiot  egzaminacyjny czas trwania

przedłużenie czasu w przypadku dostosowania

język polski 120 minut 180 minut
matematyka 100 minut 150 minut
język angielski   90 minut 135 minut

Dodatkowy czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 5 minut.

UCZNIU:

 • na stronie internetowej CKE (cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

          informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,

          przykładowe arkusze egzaminacyjne,

          arkusze egzaminu próbnego,

          arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.,

 • wyniki egzaminu poznasz i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymasz  31 lipca 2020 r.,
 • masz prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniu!

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w tych niecodziennych okolicznościach jest z pewnością dla Ciebie trudną sytuacją. Razem przejdziemy to bez większych kłopotów. Musisz tylko zapamiętać  i przestrzegać następujących zaleceń:

Na egzamin możesz przyjść tylko wówczas, gdy:

 • jesteś zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • nie przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • nie jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Pamiętaj, że do sali egzaminacyjnej nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, pozostaw je w domu.

Do szkoły w dniu każdego egzaminu zgłoś się o 8.30.

Nie spóźnij się, po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych nie zostaniesz wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

Do egzaminu przystępujecie w Sali 1, 8, 10, 6 zgodnie z wcześniejszymi informacjami od wychowawcy.

Na teren szkoły:

 • wchodzisz wyłącznie głównym wejściem,
 • możesz wejść z rodzicem tylko w sytuacji, kiedy wymagasz pomocy np. w poruszaniu się,
 • nie wnosisz zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),
 • wchodzisz po zdezynfekowaniu rąk zgodnie z instrukcją płynem dezynfekcyjnym wystawionym na stoliku przy wejściu do szkoły,
 • wchodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem;
 • wchodzisz pojedynczo, a oczekując przed wejściem do szkoły stoisz w odpowiednim dystansie od innych, odstęp ten określą linie zaznaczone na chodniku.

Po wejściu, na terenie szkoły:

 • stale zachowuj odpowiedni dystans od innych (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos,
 • zostaw wierzchnią odzież w szafce szkolnej, oznaczonej Twoim numerem z dziennika,
 • włóż swoje rzeczy, do worka, który znajdować się będzie na szafce, następnie worek zawieś na wskazanym haczyku,
 • jeśli przyniosłeś ze sobą telefon zgłoś to nauczycielowi, który odbierając urządzenie do depozytu udostępni ci woreczek, do którego włóż telefon,
 • po zostawieniu telefonu do depozytu i wierzchniej odzieży czekaj przy wyznaczonej szafce, a na sygnał nauczyciela podejdź do niego zachowując dystans,
 • przed wejściem do sali nauczyciel wylosuje w twojej obecności numer stolika, przy których będziesz pracować,
 • po wylosowaniu miejsca otrzymasz od nauczyciela kopertę, w której znajdować się będą naklejki przygotowane przez OKE i kartka z twoim kodem i numerem pesel.

W Sali egzaminacyjnej:

 • zajmij wskazane przez nauczyciela miejsce, nie spaceruj po Sali i nie dotykaj innych ławek ani krzeseł,
 • do momentu zajęcia miejsca w ławce miej zakryte usta i nos,
 • po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zakrywaj usta i nos, kiedy podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, wychodzisz do toalety, kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej,
 • możesz – jeżeli uznasz to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku,
 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

      – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego:

       – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

       – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

       – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

       – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

       – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

      – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                 zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym,

     – po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nastąpi odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym                     nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy                         przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

     – sprawdź, czy arkusz z matematyki zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę            odpowiedzi

     – wyrwij kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego,

     – pamiętaj, NIE odrywaj karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

    – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                       zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu:

 • przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych – pióra lub długopisu wyłącznie z czarnym atramentem, linijki,
 • nie pożyczaj przyborów innym ani od innych zdających,
 • pij tylko wodę przyniesioną przez siebie, bowiem szkoła nie zapewnia wody pitnej,
 • butelkę z wodą postaw na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych,
 • nie kontaktuje się z innymi zdającymi,
 • samodzielnie rozwiązuj zadania,
 • w przypadku konieczności wyjścia z sali do toalety podnieś rękę,
 • po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostaw zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną zakryj usta i nos,
 • nauczyciel odpowie na twoje pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, wówczas w przypadku potrzeby podejścia do ciebie nauczyciela zakryj usta i nos,
 • nauczyciele nie udzielą Ci wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie skomentują,
 • na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 • po zakończeniu pracy z arkuszem będziesz mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

W Sali po egzaminie:

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną,

– fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

–  przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi, czy zaznaczyłeś odpowiedzi na karcie odpowiedzi i sprawdzi                           kompletność materiałów,

– po uzyskaniu zezwolenia wyjdź z Sali, wychodząc nie zakłócaj pracy innym, bądź cicho, nikogo nie dotykaj, nie ruszaj też żadnych                       przedmiotów,

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

 – przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi kompletność materiałów,

– nie wychodź z Sali, czekaj na dyspozycje nauczyciela, nauczyciele zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty                         odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność                      materiałów,

– po wykonaniu tych czynności nauczyciel zezwoli Ci wyjść z sali,

– uczniowie wychodzą pojedynczo,

 –  wychodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),  z zakrytymi ustami i nosem;

 – nie zakłócasz pracy, jesteś cicho, nikogo nie dotykasz, nie ruszasz też żadnych przedmiotów,

Po wyjściu z egzaminu:

 • zabierz swoje rzeczy z szafki;
 • czekając na telefon z depozytu pozostań w miejscu przy wyznaczonej szafce,
 • wychodząc zachowuj odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • maseczkę możesz zdjąć po opuszczeniu szkoły,
 • unikaj tworzenia się grup przed szkołą,
 • wrażeniami po egzaminie podziel się z innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 

Uczniu!

Życzymy powodzenia.

Iwona Zajkowska

 

 

 

 

This entry was posted on 29 maja 2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21

 (po zebraniu od rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pisemnego potwierdzenia woli wyboru/ zapisu dziecka

do placówki po postępowaniu uzupełniającym)

W trakcie roku szkolnego, tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja )

This entry was posted on 29 maja 2020.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy odbędą się w dniach :

16.06.2020 Język Polski

17.06.2020 Matematyka

18.06.2020 Język Angielski

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający,  nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Przy drzwiach wejściowych, będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk.(obowiązkowa dezynfekcja)

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów  piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Rodzice są zobowiązani, do zgłoszenia przeciwwskazań zdrowotnych dzieci, które nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką do dnia 29.05.2020 do wychowawcy klasy.

11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

12. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)  najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

14. Zdający oraz ich rodzice wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

15. W razie wątpliwości co do sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia osoby zdającej, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

This entry was posted on 26 maja 2020.

Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów

HARMONOGRAM KONSULTACJI

dla uczniów klasy 8 od 25.05.2020r.

 

Język polski    –    wtorek:            14: 30 – 15:15 (gr. 1pol)*,    15:15 – 16:00 (gr. 2pol).

Matematyka  –     poniedziałek:  13:50 – 14:35 (gr. 1mat),   14:45 – 15:30  (gr. 2mat).

Język angielski – poniedziałek: 13:50 – 14:35 (gr. 1ang),   piątek:   13:50 – 14:35 (gr. 2ang).

*Skład grup utworzony przez każdego nauczyciela, uczniowie zostali indywidualnie poinformowani, do których grup należą.

This entry was posted on 25 maja 2020.

UWAGA WYNIKI Konkursu Piosenki “Wyśpiewane z domu”

Kochani uczestnicy Konkursu “Wyśpiewane z domu”, w imieniu Dyrektora ZOPI w Micigoździe Pana Mirosława Kowalskiego oraz własnym, serdecznie dziękuję Wam za udział w naszym projekcie. Dziękujemy Wójtowi Gminy Piekoszów, Panu Zbigniewowi Piątkowi za objęcie konkursu honorowym patronatem. Serdeczne podziękowania ślemy również członkom Jury za poświęcony czas. Oto protokół i dwie najlepsze prezentacje! Gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia za rok!

Z pozdrowieniami – Koordynator Konkursu Paweł Gospoś.

 

 

Protokół z obrad Jury Konkursu Piosenki “Wyśpiewane z domu”

 

Jury w składzie:

Przewodniczący – Katarzyna  Lisowska

Członek Jury – Hubert Stachura

Członek Jury – Łukasz Kowalski

 

Postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

 

W kategorii klas I-IV

1 miejsce – Weronika  Sornat (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni

2 miejsce – Maja Bętkowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni/ex aequo

2 miejsce – Gabriela Wojciechowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

3 miejsce – Michalina Brożyna (Micigózd) – S.P. w Piekoszowie

 

W kategorii klas V-VIII

1 miejsce – Weronika Klimkiewicz (Piekoszów) – S.P. I. w Micigoździe

2 miejsce – Amelia Tomasik (Brynica) – S.P. w Brynicy

3 miejsce – Amelia Brożyna (Micigózd) -S.P. w Piekoszowie /ex aequo

3 miejsce – Filip Polut (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

 

Jury dziękuje organizatorom za zaproszenie, oraz gratuluje ciekawej inicjatywy na rzecz popularyzacji kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda Dyrektora Szkoły Pana Mirosława Kowalskiego.

Nagrodę specjalną, gitarę klasyczną (plus pokrowiec), na której grał nasz sponsor
i zdecydował przekazać ze swoich zbiorów na rzecz naszego konkursu, Pan Piotr Simlat, przebywający od kilku lat w Wielkiej Brytanii (za co organizatorzy pięknie dziękują) – otrzymuje WERONIKA KLIMKIEWICZ. Gratulujemy. Rozwijaj swoje muzyczne uzdolnienia.

WAŻNE! Ze względu na stan epidemii w kraju puchary, dyplomy, słodkie upominki i nagrodę specjalną wszyscy wyróżnieni otrzymają we wrześniu 2020 w swoich szkołach.

This entry was posted on 22 maja 2020.

Zarządzenie

nr 156/05/2020

Dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

                                                                                                                            &1.

 1. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZOPI w Micigoździe, w tym w klasach I – III, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Integracyjnym w ZOPI w Micigoździe
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2 zadania SPI w Micigoździe oraz PI w Micigoździe są prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
                                                                                                                    &2.
 1. W dniach od 18 do 22 maja na terenie szkoły nie będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne ani wczesnego wspomagania. W okresie od 25 maja do 07 czerwca br. w ZOPI w Micigoździe zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju będą realizowane w szkole jedynie
  w przypadkach szczególnych po uzyskaniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora placówki.
 2. Od dnia 25 maja br. istnieje możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych na terenie szkoły.
 3. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów po wyrażeniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora ZOPI w Micigoździe.
                                                                                                                     & 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZOPI oraz na tablicy ogłoszeń SPI oraz PI w Micigoździe

                                                                                                                              &4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław H. Kowalski

DYREKTOR ZOPI

This entry was posted on 19 maja 2020.

“SZKOŁA Z GIGANTAMI”

Nasza szkoła dołączyła do programu “SZKOŁA Z GIGANTAMI” organizowanego przez szkołę @GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Projekt został objęty honorowym patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ oraz MINISTERSTWA CYFRYZACJI.

Wszystkich naszych uczniów zapraszamy do zapisów na DARMOWE WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA. Młodsi uczniowie (9 – 12 lat) mogą wziąć udział w zajęciach z podstaw programowania w SCRATCH oraz tworzeniu aplikacji w APP INVENTORZE. Starsi uczniowie natomiast będą mieli okazję do rozpoczęcia przygody z programowaniem w języku PYTHON. Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany.

Warsztaty będą prowadzone w formie WEBINARU. Każde spotkanie trwa 2 GODZINY LEKCYJNE (1,5 H).

Zapisów można dokonywać poprzez link:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/SZKOLAZGIGANTAMI

Serdecznie zapraszamy również RODZICÓW naszych uczniów do udziału w bezpłatnym webinarze “BEZPIECZNY INTERNET ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05.

Zachęcamy do rejestracji poprzez stronę:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/BEZPIECZNYINTERNET

This entry was posted on 11 maja 2020.

Gminny Żłobek, Przedszkola, Oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja

PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ( KLASY „0”) ORAZ ŻŁOBEK, dla
których Gmina Piekoszów jest organem prowadzącym i nadzorującym,
NIE ZOSTANĄ OTWARTE W DNIU 6 MAJA BR.
Decyzję o przedłużeniu zamknięcia ww. placówek podjęto na podstawie rozeznania  przeprowadzonego przez dyrektorów szkół oraz
dyrektora żłobka gminnego wśród rodziców dzieci zapisanych do tych placówek. Zdecydowana większość rodziców, na chwilę obecną nie
wyraziła woli posłania swoich  dzieci do przedszkoli/żłobka z obawy o ich zdrowie.
O dacie ewentualnego otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem, z
kilkudniowym wyprzedzeniem.
This entry was posted on 4 maja 2020.

  Nie musisz wychodzić z domu, aby pokazać nam swoją  pasję do muzyki. Wszystkich którzy lubią śpiewać

zapraszamy do   wzięcia udziału w konkursie piosenki o Puchar Wójta Gminy Piekoszów „Wyśpiewane z domu”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z placówek oświatowych w Gminie Piekoszów.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV i V-VIII.

Organizatorem jest Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, a  Patronat nad Konkursem objął Pan Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.

Nie trać czasu na nudę i pokaż nam swój talent!

Wszystkie informacje na stronie szkoły https://zopimicigozd.pl w zakładce UWAGA KONKURS

This entry was posted on 29 kwietnia 2020.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE
w roku szkolnym 2020/21

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 1 wolnym miejscem w klasie I.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. Od 20 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 04 maja 2020 r. do 08 maja 2020 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 11 maja 2020 r. godzina 13.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Od 12 maja 2020 r. do 19 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 20 maja 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2019/08/wniosekoprzyjeciedoklasy1.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły:

email sp_micigozd@op.pl lub dostarczyć do placówki osobiście.

Telefon  do kontaktu: 41 306 10 84 od 10.00 – 12.00

This entry was posted on 21 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ  im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2020/21

 

lista-PRZYJĘTYCH-SPI 

This entry was posted on 17 kwietnia 2020.

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21  

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 

 1. Od 17 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 04 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 18 maja 2020 r. godzina 13.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Od 19 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 29 maja 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2019/08/drukiprzedszkole.pdf

 

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły:

email sp_micigozd@op.pl lub dostarczyć do placówki osobiście.

Telefon  do kontaktu: 41 306 10 84 od 10.00 – 12.00

This entry was posted on 16 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2020/21

 

lista_dzieci_przedszkola

This entry was posted on 16 kwietnia 2020.

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE,
DRODZY PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI,
SZANOWNI RODZICE I WSZYSCY PRZYJACIELE NASZEJ PLACÓWKI,

w imieniu własnym oraz wicedyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Pani Iwony Zajkowskiej, pragnę złożyć Wam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości, spokoju, rozwagi i cierpliwości, które w tym wyjątkowym czasie są tak bardzo potrzebne, czasie niezwyczajnym podwójnie. Święta Wielkanocne – okres zadumy, refleksji i radości przyjdzie spędzić inaczej niż dotychczas, w wielu przypadkach z dala od przyjaciół i najbliższych, być może samotnie.

Trwająca w Polsce i na świecie pandemia, zmieniła nasze życie, ale nie będzie trwać wiecznie. Jesteśmy w stanie pokonać koronawirusa wspólnym rozsądnym działaniem. Dokonamy tego razem, pomimo utrudnień w codziennym życiu, izolacji, ograniczeń, które w obecnej rzeczywistości są nieodzowne.

Wspierajmy się, pomagajmy nawzajem. Dzieląca nas, w większości przypadków, fizyczna odległość nie może w tym przeszkodzić.

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, bez Was, szkoła jest smutna i chmurna, stała się jedynie pustym budynkiem, bez gwaru, uśmiechu, rozmów, śpiewów, bez dźwięku dzwonka, który wołał na lekcje i przerwy. Wracajcie w pełni sił jak najszybciej. Życzę Wam tego z całego serca.

Drodzy Rodzice i Wy Wszyscy, którzy odwiedzacie naszą szkołę, wracajcie jak najszybciej, na wywiadówki, rozmowy z wychowawcami, szkolne uroczystości i zabawy.

Drodzy moi, którzy tworzycie Szkolną Społeczność – życzę Wam w ten świąteczny czas – radości uśmiechu, siły i odwagi oraz zdrowia, zdrowia i raz jeszcze zdrowia. Razem wygramy!

Mirosław H. Kowalski

This entry was posted on 10 kwietnia 2020.

Ogólnopolska akcja – „ KARTKA DLA MEDYKA”

    Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, to oni są teraz na pierwszej linii frontu walki  z koronawirusem. Wszyscy są im teraz bardzo wdzięczni. Zewsząd płyną podziękowania i słowa wsparcia. Ostatnio sieć podbija akcja „Kartka dla Medyka” zainicjowana przez nauczycieli. Przepiękne kartki podczas lekcji plastyki online przygotowali uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe.

 

          

   

                                                                           

           

This entry was posted on 8 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ

im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2020/21

LISTA REKRUTACJA_SPI

This entry was posted on 30 marca 2020.

LISTA DZIECI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2020/21

 

LISTA REKRUTACJA_PI

This entry was posted on 30 marca 2020.

Próbny egzamin ósmoklasistów

Szanowni  Rodzice,
W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie. Wszystkie niezbędne materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania w formacie mp3) zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

– 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
– 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
–  1  kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej wcześniej przez nauczyciela formie. Gotowe rozwiązania przesyłają do wskazanych nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy je sprawdzą i w późniejszym terminie przekażą uczniom informację zwrotną.
Prosimy o poważne potraktowanie próbnego egzaminu i zapewnienie uczniom warunków podobnych do tych, jakie będą obowiązywać na właściwym egzaminie (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań, praca w ciszy).
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Iwona Zajkowska

This entry was posted on 27 marca 2020.

Micigózd, 24.03.2020 r.

INFORMACJA

O FORMACH KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW LUB RODZICÓW
Z NAUCZYCIELAMI ZOPI W MICIGOŹDZIE

 1. Konsultacje indywidualne uczniów lub rodziców z nauczycielami ZOPI w Micigoździe odbywać się będą poprzez:
 • platformę edukacyjną edukator.pl
 • dziennik elektroniczny ZOPI w Micigoździe
 1. Konsultacje odbywać się będą w godzinach:

15:00 – 17:00 – z wychowawcami klas

15:00 – 16:00 – z pozostałymi nauczycielami

 1. Konsultacje w sprawie uczniów z orzeczeniem ustalone zostaną indywidualnie poprzez nauczycieli wspomagających.

 

                                                                                   Mirosław Kowalski

                                                                                   dyrektor ZOPI w Micigoździe

This entry was posted on 24 marca 2020.

Informacja dyrektora w sprawie organizacji kształcenia od dnia 25 marca 2020 r.

                                                                                                                                                                                                              Micigózd, 23 marca 2020 r.

          Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. organizacja kształcenia odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej

This entry was posted on 24 marca 2020.

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

KORONAWIRUS

This entry was posted on 21 marca 2020.

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

informujemy, że istnieje możliwość codziennego kontaktu telefonicznego ze szkołą.

 

W dni robocze w godzinach 10.00-12.00

pod numerem 41 306 10 84

pełniony jest dyżur telefoniczny pracownika szkoły. 

 

W razie potrzeby, dzwońcie!

This entry was posted on 19 marca 2020.

 

Kochani Uczniowie i Uczennice, Drodzy Rodzice,

znaleźliśmy się wspólnie w niecodziennej, dotychczas niespotykanej sytuacji.

Szkoła i przedszkole zamknięte są dopiero kilka dni, nie wiemy jak długo potrwa ta sytuacja. Pewne jest to, że powinniśmy mieć dla siebie dużo cierpliwości i wyrozumiałości – nauczyciele dla rodziców i dla uczniów, rodzice dla nauczycieli i swoich dzieci, uczniowie dla siebie nawzajem i dla dorosłych. Zanim nauczymy się funkcjonować w nowej sytuacji, popełnimy jeszcze wiele błędów. Rozmawiajmy więc o nich, nie bójmy się do nich przyznać, poprosić o pomoc i zacząć od nowa. Wszyscy się uczymy zdalnej edukacji. Uczmy się spokojnie.

Przyszedł czas na szkołę w wersji online. Część z Was pewnie cieszy się, że nie musi przychodzić do szkoły, niektórzy są w związku z tym zasmuceni.
W najbliższych dniach możecie doświadczać zmiennych nastroi. To naturalne, gdyż każdy z nas będzie musiał wyrobić sobie zupełnie nowy tryb dnia. Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na dwór i cotygodniowych zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze! Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności, czas na poszukiwanie i rozwój zainteresowań, czas na lekturę.

Wszyscy – Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice nadal mamy obowiązki, które będziemy realizować. Zmienia się jedynie sposób, w jaki będziemy to robić. Oto wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas.


Utrzymaj szkolny tryb dnia:

 1. Wstawaj o tej samej porze.
 2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w piżamie.
 3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno, pooddychaj świeżym powietrzem to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność.
 4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
 5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na korytarz. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
 6. W czasie przerw unikaj oglądania YouTube, seriali, grania w gry. To świetny czas do ćwiczenia samodyscypliny.
 7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty masz już wolne.
 8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
 9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić.
 10. Zapytaj rodziców, jak w czasie szkoły online możesz pomóc im w domowych obowiązkach. To świetna okazja, by nauczyć się gotować, prać, prasować.
 11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziesz mieć i tak dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle.
 12. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem.
 13. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie i wyciągnij wnioski na następny dzień – czego chcesz robić więcej, czego mniej.
 14. Uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
 15. Dbaj o sen. śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Szkoła online” zamieszczać będziemy bieżące informacje, porady i instrukcje oraz linki do ciekawych
i wartościowych stron. Zachęcamy do korzystania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Musimy zostać w domu, musimy to wszyscy przetrwać. To sprawa ważna dla nas wszystkich, więc bądźmy razem, wspierajmy się, ale też bądźmy cierpliwi i wyrozumiali.

Życzymy zdrowia!

This entry was posted on 18 marca 2020.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA XX FESTIWALU TEATRALNEGO

 

This entry was posted on 12 marca 2020.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZOPI DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

          WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

This entry was posted on 11 marca 2020.

Dzień Kobiet

9.03.2020 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Chór Szkolny zaprezentował utwory przygotowane na zakończenie projektu “Chór Micigózd integruje przy muzyce”. W uroczystościach uczestniczyła Pani Aneta Drogosz  – Prezes Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Inicjatyw Oświatowych “Eureka”, która podsumowała działalność chóru oraz Stowarzyszenia. Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył także Dyrektor Mirosław Kowalski oraz Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali piękny pokaz wokalny, nie zabrakło też dawki humoru podczas pokazu mody, przedstawiającego kobiety różnych epok. Wszyscy doskonale się bawili oglądając przedstawienie, na koniec były słodkie smakołyki oraz kwiaty dla naszych pań.

This entry was posted on 9 marca 2020.

Apel do Rodziców

This entry was posted on 1 marca 2020.

Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w koncercie Filharmonii Świętokrzyskiej.

This entry was posted on 20 lutego 2020.

Druki można pobrać również na stronie w zakładce Dokumenty/Rekrutacja

This entry was posted on 11 lutego 2020.

Spotkanie z policjantem

           W ramach akcji “Bezpieczne ferie” naszą szkołę odwiedził  pan policjant Tomasz z KMP w Kielcach. Spotkanie poświęcone było między innymi zasadom bezpiecznego spędzania zimowego wypoczynku. Policjant omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Podczas spotkania pan policjant  przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy.

This entry was posted on 23 stycznia 2020.

Zabawa karnawałowa

         22 stycznia wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie karnawałowej. Imprezę dla wszystkich grup poprowadził niezastąpiony DJ – pan Paweł Gospoś.

This entry was posted on 22 stycznia 2020.

Zabawa łączy pokolenia

          22 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona ze wspólną zabawą karnawałową pod hasłem „ Zabawa łączy pokolenia”. Uczniowie klas I – III swoim babciom i dziadkom recytowali wiersze, śpiewali piosenki i rozdali przygotowane z tej okazji upominki. Na koniec uroczystości wnukowie zaprosili swoich „ dziadków” do wspólnej zabawy.

This entry was posted on 22 stycznia 2020.

Jasełka Bożonarodzeniowe 2019

 

20 grudnia, w tym ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, czas uświetnili uczniowie: klasy VIII i VII, Jacek Brzoza z klasy IV, Magdalena Ciszek z klasy III, oraz Marcel Samul z klasy II, wystawiając magiczne Jasełka Bożonarodzeniowe! Nad całością przedstawienia czuwały panie: Edyta Pięta i Magdalena Czarnecka – Zbróg.

This entry was posted on 13 stycznia 2020.

Świąteczne Warsztaty Międzypokoleniowe

  

18.12.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty robienia stroików świątecznych, zorganizowane przez wychowawców świetlicy szkolnej: Paulinę Żelazną, Justynę Strzelecką, Katarzynę Lis, Anetę Wójcik-Brecławską oraz Stowarzyszenie “Eureka”. Wszyscy doskonale się bawili i śpiewali piękne kolędy nagrane przez Chór Szkolny. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za przybycie, a paniom: Marzannie Tyra i Justynie Strzeleckiej za pomoc w przygotowaniach.

This entry was posted on 18 grudnia 2019.

Wigilijne spotkanie pracowników ZOPI w Micigoździe

Pracownicy naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w opłatkowym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia wszystkim obecnym z tej okazji złożyli: Dyrektor ZOPI – Pan Mirosław Kowalski, Pani Wicedyrektor Iwona Zajkowska oraz Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Zebrani podzielili się opłatkiem i wspólnie odśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Uczestnicy spotkania mieli także okazję spróbować tradycyjnych wigilijnych potraw.

This entry was posted on 17 grudnia 2019.

Gminny Konkurs “Matematyka Inaczej”

13 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyka inaczej” dla klas IV – VI, który odbył się w BCK w Piekoszowie. Reprezentantami byli uczniowie: z klasy IV – Maria Ziembińska, z klasy Va – Michał Guzy , a z klasy VI – Laura Zaleska. Konkurs składał się z dwóch konkurencji: grupowej i indywidualnej. Zadania wymagały od uczestników nie tylko wiedzy matematycznej, ale także logicznego myślenia. Dodatkową atrakcją była nauka tworzenia origami matematycznego. Uczniowie zdobyli IV miejsce – tuż za podium. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki wręczone przez wójta gminy Piekoszów – Pana Zbigniewa Piątka. Ponadto, podczas uroczystego ogłoszenia wyników, Laura Zaleska otrzymała nagrodę w Gminnym Konkursie matematyczno – plastycznym “Sztuką jest matematyka”.

This entry was posted on 13 grudnia 2019.

III Gminny Konkurs Czytelniczy

Przedstawiciele klasy Va i VIII mieli okazję sprawdzić znajomość lektur w III Gminnym Konkursie Czytelniczym pt. Znam lektury, jak mało który, zorganizowanym przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Pytania konkursowe dotyczyły Kamieni na szaniec, Przypadków Robinsona Crusoe oraz Przygód Tomka Sawyera. Zmagania miały formę dynamicznego quizu, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania parami. Nasi reprezentanci tj. Julia Siwek, Zuzanna Szewczyk, Kacper Olchawa i Mateusz Salwa, przygotowani przez mgr Karolinę Toberę i Małgorzatę Skrzeczowską zajęli ex quo 3. miejsce w konkursie, pokonując wielu rywali z innych szkół. Gratulujemy!

This entry was posted on 10 grudnia 2019.

Wycieczka do fabryki bombek w Miechowie

20 listopada 2019 roku klasa 6 i klasa 4 były na wycieczce w Fabryce bombek w Miechowie. Brali udział w warsztatach własnoręcznego ozdabiania bombek, następnie zwiedzali fabrykę, gdzie mieli możliwość bliższego przyjrzenia się wyrabianiu i ozdabianiu bombek, a na zakończenie udaliśmy się do sklepu,  by zakupić ozdoby.

This entry was posted on 20 listopada 2019.

Uroczystość z okazji 1 rocznicy nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej Integracyjnej

19 listopada 2019 r. obchodziliśmy niezwykle ważny dzień. To już rok minął od czasu, gdy nasza szkoła nosi zaszczytne imię 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście wspólnie z nami świętowali ten niezwykły dzień. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich zebranych do Centrum Kultury w Piekoszowie, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.

Widowisko muzyczne rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Następnie Pan Dyrektor Mirosław Kowalski i Pani Wicedyrektor Iwona Zajkowska wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Specjalnie przygotowane widowisko muzyczne ukazało widzom drogę, jaką przebyła Polska do pełnej wolności i niepodległości, a  zapoczątkowaną przez tragiczne w skutkach rozbiory, dwie wojny światowe, aż po czasy współczesne. Tłem dla tych niezwykle emocjonujących wydarzeń były najpiękniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne, odśpiewane przez chór szkolny. Całość uwieńczył wystrzał biało-czerwonego konfetti.

Uroczystości przygotowali: mgr Katarzyna Lis, mgr Aneta Wójcik-Brecławska, mgr Paweł Gospoś, mgr Karolina Tobera, mgr Edyta Pięta.

This entry was posted on 15 listopada 2019.

VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej

 Dnia 15 listopada 2019 roku nasi zdolni uczniowie wzięli udział w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej i Angielskiej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie. Celem konkursu była prezentacja umiejętności recytatorskich oraz propagowanie nauki języków obcych. Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Piekoszów recytowali dwa wybrane wiersze, jeden w języku polskim i drugi w języku angielskim. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w konkursie:

• w kategorii klas VII-VIII: Julian Ćwikliński – I miejsce;

• w kategorii klas IV-VI: Maja Sulej – III miejsce; Zuzanna Sulej – wyróżnienie;

• w kategorii klas I-III: Piotr Ciszek – II miejsce; Magdalena Ciszek – wyróżnienie.

Jesteśmy z Was bardzo dumni, gratulujemy Wam sukcesów!!!

This entry was posted on 15 listopada 2019.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Piekoszowie

W Piekoszowie, jak co roku, uczczony został dzień 11 listopada. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły o godz.12 od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Stąd odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych na Plac Niepodległości. Po meldunku pododdziałów i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Nasi uczniowie: Julia, Zuzanna i Patryk pod opieką pani Pauliny Żelaznej i pana Mateusza Kleszcza godnie reprezentowali szkołę ze sztandarem.

This entry was posted on 11 listopada 2019.

“Szkoła do hymnu”

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11, w piątek, 8 listopada, uczniowie oraz nauczyciele wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy.

This entry was posted on 11 listopada 2019.

Spotkanie z policjantem

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 31 października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kielcach.

Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem i hulajnogą. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy pieszy powinien posiadać.

Podczas spotkania uczniowie zadawali wiele pytań, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. 

This entry was posted on 31 października 2019.

Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej

Dnia 28.10.2019. w naszej szkole odbył się koncert Filharmonii Świętokrzyskiej. Artyści zaprezentowali utwory muzyki dawnej oraz zagrali piękne pieśni barokowe. Uczniowie doskonale się bawili i zadawali bardzo dużo ciekawych pytań. Artyści zapoznali uczniów z nowymi instrumentami, a chętni uczniowie nauczyli się tańczyć dawny taniec dworski-Menuet.

This entry was posted on 28 października 2019.

AKCJA ZNICZ

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w akcji sprzątania grobów. Wolontariusze pod opieką pań Pauliny Pol i Pauliny Kotwicy-Dudzic wybrali się po lekcjach na cmentarz w Piekoszowie. Wolontariusze uzbrojeni w niezbędny sprzęt z ochotą przystąpili do pracy zbierając liście i zamiatając groby. Nasi szkolni wolontariusze z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w akcji sprzątania cmentarza.

This entry was posted on 25 października 2019.

Ślubowanie klasy I

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe  im.  100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę są już pełnoprawnymi uczniami. 24 października br.  odbyła się uroczystość ślubowania i pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Na wstępie wychowawczyni kl.I pani Ewa Chlebny  przywitała  zaproszonych gości: wójta gm. Piekoszów – Pana Zbigniewa Piątka, Panią Magdalenę Smolarczyk  – Korbę – skarbnik gm. Piekoszów,  kierownik Referatu Edukacji gm. Piekoszów – Panią Justynę Robak, radnych gm. Piekoszów – Pana Krzysztofa Trzebińskiego i Pana Pawła Zaleskiego,    Dyrektora  Szkoły Pana Mirosława Kowalskiego, Wicedyrektor  Panią Iwonę Zajkowską,  nauczycieli, uczniów i rodziców  oraz wszystkich, którzy zechcieli uczestniczyć  w tak ważnym wydarzeniu w życiu pierwszoklasistów.

Następnie mali  bohaterowie  zaprezentowali montaż słowno – muzyczny w którym przedstawili  to, czego  się już nauczyli w szkole.  Radośni, odświętnie ubrani i bardzo podekscytowani pokazali swoje umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji  uczniowie  klasy VII, potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”  i złożyli swoim młodszym kolegom życzenia powodzenia, samych piątek , nowych przyjaźni i radosnych chwil w szkole.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Dyrektor Szkoły Mirosław Kowalski dokonał  pasowania na ucznia. Każdy pierwszoklasista przechodził przez symboliczną bramę do “Krainy Wiedzy”,  a Pan Dyrektor dotykając ołówkiem ramienia każdego z  uczniów wypowiadał zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” .

W tej wyjątkowej chwili wójt gm. Piekoszów Pan Zbigniew Piątek pogratulował uczniom kl. I  zaprezentowanych umiejętności i życzył im sukcesów w szkole  oraz radości ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.  Następnie Pan Dyrektor Mirosław Kowalski  podziękował wychowawczyni i nauczycielom za przygotowanie pięknej uroczystości ślubowania. Na zakończenie zaproszeni goście, Pan Dyrektor wraz z Panią Dyrektor ,  a także rodzice i przedstawiciele wszystkich klas obdarowali bohaterów tej podniosłej uroczystości prezentami. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski. To szczególne wydarzenie  zakończono słodkim poczęstunkiem.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to wyjątkowe  wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

This entry was posted on 24 października 2019.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jak co roku obchodziliśmy niezwykle ważne święto – Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie klasy VIII przygotowani przez mgr Karolinę Toberę w towarzystwie chóru szkolnego prowadzonego przez mgr Pawła Gosposia, zaprezentowali pełen humoru program artystyczny. Uczniowie docenili ogromny wysiłek, jaki wkładają nauczyciele w edukację młodych ludzi. Aby ułatwić im pracę zaprezentowali szereg niezwykle pomocnych i pomysłowych rekwizytów, które mogą ułatwić codzienne zmagania pedagogów. Podkreślono także niesamowite umiejętności, którymi odznaczają się pracownicy naszej szkoły. Występ zakończyły serdeczne życzenia i podziękowania złożone  przez uczniów wszystkim nauczycielom, dyrekcji oraz pracownikom szkoły za trud wkładany w codzienną pracę i życzliwość okazywaną najmłodszym.

This entry was posted on 15 października 2019.

This entry was posted on 14 października 2019.

Wielki Finał Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” już za nami.

9 października wraz z 39 zespołami ze szkół średnich i podstawowych z  województwa świętokrzyskiego rywalizowaliśmy o laur zwycięstwa. Zarówno konkursy eliminacyjne, jak i quiz finałowy, były podzielone na dwie kategorie tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła odzyskania niepodległości przez Polskę i składała się z 30 pytań, natomiast druga była o połowę krótsza i odnosiła się do 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Walka między drużynami była zażarta, a zwycięstwo ostatecznie przypadło pierwszemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Nasza drużyna w składzie: Julia Ciołak, Mateusz Salwa, Kacper Olchawa zajęła piąte miejsce uzyskaliśmy 37 pkt na 40 możliwych do zdobycia (zabrakło nieco szczęścia).


 

This entry was posted on 9 października 2019.

CodeWeek

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku.

Europejski Tydzień Kodowania to …

wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W skrócie: jeśli wiesz co nieco o programowaniu – w trakcie CodeWeek dowiesz się jeszcze więcej, jeśli o programowaniu nie wiesz nic – CodeWeek to świetna okazja, by zacząć swoją przygodę z kodami i robotami. Zapewniamy – to prostsze, niż Wam się wydaje! Dlatego do wspólnej zabawy zapraszamy osoby w każdym wieku – od maluchów z przedszkoli, po członków klubów seniora. Dajemy słowo – wszyscy będziecie bawić się świetnie.

Po co uczyć dzieci programowania?

Po co nam to programowanie? To nie tylko ścieżka kariery. To przede wszystkim nauka, która daje szansę na zdobycie uniwersalnych kompetencji – kluczowych nie tylko dla dzieciaków, ale i bardzo przydatnych w dorosłości. Wbrew popularnej opinii – programowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale to przede wszystkim ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy umiejętności matematycznych. Projektowanie prostych komputerowych algorytmów daje dzieciom (i wielu dorosłym) poczucie sprawczości oraz uczy zadaniowego podejścia do problemów. Praca w zespołach, czy szukanie wspólnych rozwiązań, pomagają doskonalić także kompetencje społeczne. Nie trzeba być matematycznym orłem, by być świetnym programistą. Dajemy słowo – humaniści także sobie poradzą. 🙂

This entry was posted on 5 października 2019.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 października obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten,  zdaniem organizatorów akcji, to okazja do przypomnienia sobie podstawowych reguł matematyki. Uczniowie klas IV – VII sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Wcześniej przygotowywali się na lekcjach matematyki do obchodów tego święta. Nauczyciele matematyki: pani Agnieszka Pękalska i pan Jerzy Nowak zorganizowali konkursy w klasach i wyłonili Mistrzów tabliczki mnożenia. Byli to uczniowie:

 • Michalina Piątkowska kl. IV
 • Franciszek Tomasik kl. Va
 • Gabriel Drogosz kl. Vb
 • Bartłomiej Szcześniak kl. Vb
 • Kacper Szcześniak kl. Vb
 • Laura Zaleska kl. VI
 • Nikola Giemza kl. VII

 

This entry was posted on 4 października 2019.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegały nieco inaczej niż zwykle. „Tydzień Wyborczy” rozpoczął się 30.09.2019 r., a zakończył 04.10.2019 r. Wychowawcy razem ze swoimi klasami wytypowali reprezentanta na przewodniczącego szkoły. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, zawierające krótki opis o sobie, informacje, jakich zmian chcieliby dokonać oraz jakie są ich plany wyborcze. Plakaty zostały powieszone w widocznym miejscu, na tablicy Samorządu Uczniowskiego, tak aby każdy uczeń mógł zapoznać się z informacjami o kandydatach.

02.10.2019 r. podczas wiecu wyborczego, wszyscy kandydaci do Samorządu Uczniowskiego wystąpili przed zgromadzoną na korytarzu społecznością szkolną  i przedstawili swoje plany wyborcze. Zaraz po tym każdy z uczniów klas III – VIII oddał głos wyborczy na swojego kandydata. Po przeliczeniu głosów przez komisję wywieszono wyniki na tablicy informacyjnej.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Janas

Zastępca Przewodniczącego – Filip Grabowski

Sekretarz – Sandra Żurawińska

This entry was posted on 2 października 2019.

Wycieczka do Skarżyska – Kamiennej

Klasy : IV, Vb, VI i VII, wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi, były na wycieczce w nowoczesnej zagrodzie edukacyjnej w Skarżysku Kamiennej. Uczniowie zwiedzili Wieś.Co oraz wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Jedna grupa “produkowała” czekoladę, a druga grupa przygotowywała pizzę. Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia i pełni wrażeń.