Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

            Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
           
Częstochowska 21
           
26-065 Micigózd

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Sylwester Cieśla
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
  Wrzosowa 15 lok. 1
  25-211 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonywania ciążących
  obowiązków prawnych na Administratorze/ podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji zadań zgodnych z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
  z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować
  niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O MONITORINGU

1. Administratorem systemu monitoringu jest:

                              Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

                              Częstochowska 21

                              26-065 Piekoszów

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

              Sylwester Cieśla

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o Wrzosowa 15 lok. 1, 25-211 Kielce, email: iod@czi24.pl ;

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 90 dni;

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.