Przedszkolaki to równe dzieciaki!  

Program wsparcia dzieci Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu jest ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie efektywności wsparcia dla 10 dzieci z niepełnosprawnościami a także stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 43 wychowanków   (w tym 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe poprzez organizację zajęć terapeutycznych, dodatkowych i włączających oraz zakup specjalistycznego wyposażenia, pomocy i sprzętu w okresie  od stycznia 2024 do grudnia 2025 r.

 

Zadania:

1)   Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami:

 • terapia neurologopedyczna,
 • trening umiejętności społecznych,
 • gimnastyka korekcyjna, zajęcia percepcyjne (integracja sensoryczna),
 • zajęcia z alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących bądź z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem specjalistycznego komunikatora Mówik.

 

2)    Zajęcia dla wszystkich przedszkolaków:

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 •  Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 •  Warsztaty językowe
 • Zajęcia logopedyczne
 •  Warsztaty teatralne
 •  Dogoterapia i Alpakoterapia
 • Zajęcia włączająco-rozwijające społecznie
 •  Warsztaty z języka migowego
 •  Warsztaty rytmiczno-taneczne
 •  Zajęcia sportowe (zajęcia sprawnościowe oraz wyjazdy na basen)
 •  Wycieczki edukacyjne
 •  Zajęcia cyfrowe.

Wartość projektu: 824 987,50 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 701 239,38 zł

Wkład własny: 83 380,00 zł

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści dla dzieci. Efektami działań projektowych będą:

 • zdobywanie przez dzieci wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie,
 • rozwój zainteresowań, zdolności, potrzeb i aspiracji,
 • poznanie i pokazanie swoich mocnych stron i predyspozycji,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • nauka pracy w grupie, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu,
 • kształtowanie tolerancji i postaw antydyskryminacyjnych.

Długoterminowym efektem będzie włączenie metody projektu edukacyjnego do planu pracy przedszkola jako stałego elementu podnoszącego jakość i efektywność procesu kształcenia. Projekt realizujemy aby nasze przedszkole było miejscem gdzie podejmuje się wiele niekonwencjonalnych i wartościowych działań, gdzie uczniowie rozwijają swoją kreatywność, gdzie uczą się samodzielnie robić wspaniałe rzeczy. Miejscem gdzie nauczyciele nie tylko uczą ale przede wszystkim wspierają w rozwoju. I taki końcowy efekt ma przynieść projekt „Przedszkolaki to równe dzieciaki!” – program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.