Regulamin organizacji zajęć

Szkoły Podstawowej Integracyjnej
im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Micigoździe w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

(obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID 19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

 

Na terenie szkoły mogą przebywać
wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
  

 

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji oraz załącznika
nr 1 znajdującego się na stronie internetowej szkoły pod adresem:

https://zopimicigozd.pl

DOSTARCZENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW, JEST OBOWIĄZKOWE.

Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły
w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice
i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci
w wyznaczonym miejscu
przed budynkiem szkoły lub w przedsionku przy szatni (zachowując dystans społeczny min.1,5 m)

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zalecane jest odbieranie dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają
w wyznaczonej strefie oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

 • Tylko 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
 • Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Zarówno w drodze do szkoły jak i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu głównym oraz w salach lekcyjnych, umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

Podczas korzystania z szatni, uczniowie zachowują dystans społeczny,

 

WPROWADZA SIĘ ZMIANĘ ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 • godzina 7.25 – KLASY IV – VIII
 • godzina 7.35 – KLASY I – III

Uczniowie zobowiązani są do posiadania maseczki w plecaku, by w razie konieczności móc jej użyć.

 

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych
i dydaktycznych uczniów.

 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA U UCZNIA

OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ,

izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób oraz umieszcza do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych w pomieszczeniu izolacyjnym. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania wychowawcy klasy o wynikach konsultacji lekarskiej.

 

Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.

 

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie
i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.

 

Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

 

Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę potrzeb, minimum 3 razy dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut, Zalecane jest organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

 

Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej, odbywać się będzie podczas dwóch przerw obiadowych z zachowaniem dodatkowych środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30 – 16.30

Rodzice przyprowadzający uczniów do świetlicy, nie wchodzą do budynku szkoły.

Informują pracownika szkoły, znajdującego się przy wejściu głównym, że dziecko będzie czekało na zajęcia w świetlicy.

DZIECKO PRZYJMOWANE JEST NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE NA PODSTAWIE PISEMNEJ DEKLARACJI RODZICA.

Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.

 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ, ZALECANE JEST ODBIERANIE DZIECI BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 2 dniowej kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE.

Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte
i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.

 

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia.

 

Wszyscy pracownicy szkoły:

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Deklaracja rodzica- COVID-19

Załącznik nr1_COVID-19

This entry was posted on 08/26/2020. Bookmark the permalink.