Archive | czerwiec 2020

Pożegnania nadszedł czas…

       Dla niektórych nauka w szkole podstawowej dobiegła końca. Przyszedł czas pożegnania  i refleksji. Uczniowie klasy VIII pragną podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i podziękować za wspólnie spędzone lata, bo szkoła to nie tylko mury, ale ludzie, którzy ją tworzą. To nie tylko oceny na świadectwie, ale i emocje, które nam towarzyszą…

This entry was posted on 06/26/2020.

This entry was posted on 06/24/2020.

Micigózd, 17.06.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ
IM. 1OO-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W MICIGOŹDZIE

 

UCZNIOWIE KLAS VIII:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 26.06 2020,  GODZ. 9.00

 

UCZNIOWIE KLAS I – VII:

ODEBRANIE ŚWIADECTW – 26.06.2020

klasa VII        – godz. 10.00

klasa VI         – godz. 10.30

klasa VB        – godz. 11.00

klasa VA        – godz. 11.30

klasa IV         – godz. 12.00

klasa III         – godz. 13.00

klasa II           – godz. 13.30

klasa I            – godz. 14.00

Ponadto,

świadectwa ukończenia klasy I, II, III będzie można odebrać 29.06.2020 w godz. 10.00 – 15.00

świadectwa uczniów klas IV, V, VI, VII – 30.06.2020 w godz. 10.00 – 15.00

ZAMIESZCZONO:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminapiekoszow/007841/#_ribbon-dyrektor-tab/rbbtnInformacjeDyrektorButton

oraz na stronie ZOPI (https://zopimicigozd.pl)

This entry was posted on 06/17/2020.

This entry was posted on 06/15/2020.

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINÓW

Micigózd, 15 czerwca 2020 r.

UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ

100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Micigoździe

 • WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY VIII SPOTYKAJĄ SIĘ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY PUNKTUALNIE O GODZINIE 8:30, ZACHOWUJĄC MIĘDZY SOBĄ DYSTANS SPOŁECZNY (min. 1,5 metra – odległość wskazują żółte linie na chodniku przed wejściem) ORAZ MAJĄC ZAKRYTE USTA I NOS (MASECZKA, PRZYŁBICA).
 • UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY POJEDYNCZO PO WYCZYTANIU IMIENIA I NAZWISKA PRZEZ NAUCZYCIELA. NA TERENIE CAŁEJ SZKOŁY OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA (MASECZKA, PRZYŁBICA).
 • NA EGZAMIN MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.
 • RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NIE MOŻE WEJŚĆ Z DZIECKIEM NA TEREN SZKOŁY, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY ZDAJĄCY WYMAGA POMOCY NP. W PORUSZANIU SIĘ (po uzgodnieniu z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem).
 • ZDAJĄCY NIE POWINNI WNOSIĆ NA TEREN SZKOŁY ZBĘDNYCH RZECZY, W TYM KSIĄŻEK, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, MASKOTEK.
 • NA EGZAMINIE KAŻDY ZDAJĄCY KORZYSTA Z WŁASNYCH PRZYBORÓW PIŚMIENNICZYCH, LINIJKI. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ. NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.
 • ZDAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAKRYWAĆ USTA I NOS DO MOMENTU ZAJĘCIA MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ. PO ZAJĘCIU MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ (W TRAKCIE EGZAMINU) ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK PONOWNIE ZAKRYĆ USTA I NOS, KIEDY:

1) PODCHODZI DO NIEGO NAUCZYCIEL, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA ZADANE PRZEZ NIEGO PYTANIE,

2) WYCHODZI DO TOALETY,

3) KOŃCZY PRACĘ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM I WYCHODZI Z SALI EGZAMINACYJNEJ.

 • ZDAJĄCY MOŻE OPUŚCIĆ NA STAŁE SALĘ EGZAMINACYJNĄ (JEŻELI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ Z ARKUSZEM) NAJPÓŹNIEJ NA 15 MINUT PRZED CZASEM WYZNACZONYM JAKO CZAS ZAKOŃCZENIA PRACY
  Z ARKUSZEM. W CIĄGU OSTATNICH 15 MINUT PRZED ZAKOŃCZENIEM EGZAMINU (nawet jeżeli zdający skończył pracę  z arkuszem egzaminacyjnym) ZDAJĄCY NIE OPUSZCZAJĄ SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

This entry was posted on 06/15/2020.

PROCEDURY PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

Organizacja opieki w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe:

 • W jednej wyznaczonej i stałej sali przebywa jedna grupa dzieci.
 • W grupie może przebywać maksymalnie do 4 dzieci.
 • Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów
  i zabawek.
 • Sale wietrzy się, co najmniej raz na godzinę oraz w trakcie przerwy (także w czasie zajęć, jeśli zajęć taka konieczność).
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Wszyscy starają się zachowywać dystans społeczny – min. 1,5 m. (w miarę realnych możliwości 2 m.).
 • Rodzice lub opiekunowie (dalej – rodzice) przyprowadzający lub odbierający dzieci do
  i z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak
  i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 m.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po upływie tej godziny, wietrzone są pomieszczenia dolnego holu i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 • W trakcie przyjmowania dziecka do przedszkola, rodzic podaje upoważnionemu pracownikowi oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (załącznik nr 2).
 • W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.
 • Wejście do placówki rodzic sygnalizuje ogólnym dzwonkiem/domofonem znajdującym się przy głównym wejściu budynku.
 • Rodzice (opiekunowie), w miarę warunków pogodowych nie wchodzą do budynku ZOPI. Jeśli warunki na to nie pozwalają, mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy wyznaczonej ZOPI (pierwszy hol/szatnia) z zachowaniem zasady – maksymalnie
  2 dzieci z jednym rodzicem (opiekunem) każde w odstępie 2 m. od kolejnego rodzica
  z dzieckiem (maksymalnie na holu może przebywać 2 rodziców i dwoje dzieci plus personel przedszkola), przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).
 • Rodzic odbiera dziecko zgodnie z godziną zgłoszoną w deklaracji (załącznik nr 1).
 • W budynki ZOPI wszyscy poruszają się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, po obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Dziecka nie wolno przyprowadzać do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Każde z dzieci może mieć sprawdzaną temperaturę przed wejściem na salę opieki lub w trakcie pobytu w przedszkolu (rodzice są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na pomiar – załącznik nr 3).
 • W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane od grupy a rodzice są niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W miarę warunków pogodowych dzieci będą spędzały dużo czasu na przyszkolnym placu zabaw, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
 • Sprzęt na placu zabaw ma być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ZOPI.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obecność dziecka lub jego nieobecność (z wyłączeniem przypadków nieprzewidzianych i nagłych) w przedszkolu rodzic jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy grupy, co najmniej 2 dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo).
 • W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa niż 4 liczba dzieci na dany dzień, wychowawca poinformuje rodzica o braku miejsc.
 • Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci:a) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19b)
  b) dzieci z rodzin, w których zawodowo pracuje oboje rodziców .
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku (15.06.2020 r.) do piątku (26.06.2020 r.)
  w godzinach 6.30 – 16.30 z wyłączeniem dni, w których w budynku odbywać się będą egzaminy uczniów klasy VIII, tj.: 16, 17, 18.06.2020 r.
 • Zasady oraz sposób funkcjonowania Przedszkola Integracyjnego w Micigoździew okresie wakacyjnym zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1_Zgłoszenie dziecka do Przedszkola

Załącznik nr 2_Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3_Zgoda na pomiar ciepłoty ciał dziecka

This entry was posted on 06/10/2020.

Procedura zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCA OD 23 CZERWCA DO 25 CZERWCA 2020 R.

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej w tym czasie: 9.30 – 12.30

2. Biblioteka szkolna nie prowadzi wypożyczeń książek.

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI

1. Uczniowie/Rodzice mogą dokonywać zwrotu książek od 23 czerwca(wtorek) do 25 czerwca(czwartek) w godzinach 9.30-12.30.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będzie tam wystawiony karton z napisem ZWROT KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI.
3. Do kartonu należy wkładać zwracane książki. Do książki KONIECZNIE należy dołączyć karteczkę z informacją: imię, nazwisko czytelnika, klasa i ilość zwracanych sztuk. Zaleca się, aby książki wkładać do plastikowych opakowań (reklamówek lub torebek).
4. Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie.
5. Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
6. Zwrot książek niebędących podręcznikami odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 23 do 25 czerwca 2020 r.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będą tam wystawione kartony z napisem ZWROT PODRĘCZNIKÓW – KLASA…
3. Do odpowiednich kartonów należy wkładać pełne komplety podręczników, zapakowane do plastikowego worka, KONIECZNIE opatrzone karteczką informacyjną, zawierającą imię i nazwisko ucznia, oraz klasę i ilość sztuk zwracanych podręczników.
4. Zasady zwrotu podręczników:
• Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek).
• W przypadku podręczników zniszczonych lub zagubionych, Rodzic proszony jest o kontakt z bibliotekarzem.
• Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób. Obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5m.
• W danym dniu i o określonej godzinie podręczniki zwraca wyznaczona klasa.
• Podręczniki podlegają kwarantannie.
• Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic będzie proszony o kontakt z bibliotekarzem.
• Zwrot podręczników odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych:

KLASA 1 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 2 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 3 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 4 – 24 czerwca(środa) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5A – 24 czerwca (środa) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5B – 24 czerwca(środa) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 6 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 7 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 8 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki

UCZNIOWIE/RODZICE, KTÓRZY NIE MOGĄ ZWRÓCIĆ MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM HARMONOGRAMEM PROSZENI SĄ O KONTAKT Z BIBLIOTEKARZEM SZKOLNYM.

Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych powinien używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
Procedura oparta jest o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

This entry was posted on 06/09/2020.

Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielem przedmiotu  w celu omówienia szczegółów konsultacji.

This entry was posted on 06/01/2020.