Archive | 05/19/2020

Zarządzenie

nr 156/05/2020

Dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

                                                                                                                            &1.

 1. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZOPI w Micigoździe, w tym w klasach I – III, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Integracyjnym w ZOPI w Micigoździe
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2 zadania SPI w Micigoździe oraz PI w Micigoździe są prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
                                                                                                                    &2.
 1. W dniach od 18 do 22 maja na terenie szkoły nie będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne ani wczesnego wspomagania. W okresie od 25 maja do 07 czerwca br. w ZOPI w Micigoździe zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju będą realizowane w szkole jedynie
  w przypadkach szczególnych po uzyskaniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora placówki.
 2. Od dnia 25 maja br. istnieje możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych na terenie szkoły.
 3. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów po wyrażeniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora ZOPI w Micigoździe.
                                                                                                                     & 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZOPI oraz na tablicy ogłoszeń SPI oraz PI w Micigoździe

                                                                                                                              &4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław H. Kowalski

DYREKTOR ZOPI

This entry was posted on 05/19/2020.