Informacja dyrektora na temat głównych zasad zdalnego nauczania

GŁÓWNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Zdalne nauczanie w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe obowiązuje wszystkich uczniów od dnia
  25 marca2020 r.,
  aż do odwołania.
 2. Uczniowie i nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym do tej pory tygodniowym planem zajęć.
 3. Opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do założenia w imieniu dziecka konta na portalu edukacyjnym edukator.pl
 4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do założenia konta na portalu edukacyjnym edukator.pl, w tym nauczyciel wspomagający, który koryguje i dostosowuje materiał do indywidualnych potrzeb ucznia z orzeczeniem.
 5. Nauczyciele w swoich godzinach pracy pozostają do dyspozycji uczniów. Podczas trwania lekcji nauczyciele kontaktują się z uczniami danej klasy poprzez komunikator na portalu www.edukator.pl tłumacząc nowe treści oraz zlecając zadania do wykonania. Jednorazowe połączenie może trwać do 15 minut, po czym pozostałą część lekcji uczniowie pracują samodzielnie. Nauczyciel w każdej chwili może połączyć się z dowolnym uczniem i sprawdzić stopień wykonania zadania. Uczniowie, którzy napotkają problemy podczas samodzielnej pracy mogą zadawać pytania i kontaktować się z nauczycielem podczas trwania danej lekcji.
 6. Praca na zajęciach zdalnych obejmuje naprzemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia.
 7. Zasady kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej edukator.pl :

  – rodzice są zobowiązani udostępnić swojemu dziecku na czas lekcji zdalnych komputer, który na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć zdalnych jest gotowy do odbierania wiadomości od nauczyciela;

– w trakcie lekcji zdalnych dziecko jest w pokoju samo, rodzic (tak samo jak na lekcjach w szkole) nie uczestniczy w lekcjach zdalnych i może zostać poproszony przez nauczyciela o opuszczenie pomieszczenia, w którym przebywa uczeń, jeśli zajdzie taka sytuacja;

Nauczyciel ma prawo:

– wysyłać linki do portali edukacyjnych lub filmów edukacyjnych oraz do własnych zasobów;

– na prowadzenie rozmów głosowych oraz pisanie wiadomości tekstowych do dzieci; nie zaleca się rozmów wideo;

– na wysyłanie screenów lub zdjęć zadań, prac i innych materiałów edukacyjnych;

– oceniać pracę ucznia w trakcie lekcji zdalnej;

– zadać pracę domową uczniowi i egzekwować ją na kolejnej lekcji zdalnej.

Uczniowie :

– mają prawo wysyłania screenów lub zdjęć zadań, prac;

– podczas zajęć są skupieni, wykonują polecenia nauczyciela, nie jedzą w trakcie prowadzonych zajęć, nie opuszczają pokoju;

– przerwy między zajęciami są zgodne z rozkładem przerw obowiązujących w szkole,
w tym czasie dziecko może odejść od komputera.

 1. Formami kontaktu pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami są wyłącznie:
 • dziennik elektroniczny szkoły

 • portal edukacyjny edukator.pl

 1. Nauczyciele podczas zajęć zdalnych:

– realizują zagadnienia przewidziane w ustalonym tygodniowym zakresie zajęć, mając na uwadze realizację podstawy programowej oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w tym dzieci i młodzieży z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

– realizują nauczanie indywidualne,

– nie realizują zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– weryfikują dotychczas stosowany program nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 1. Nauczyciele, mając świadomość ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, selekcjonują zagadnienia na lekcjach zdalnych i różnicują je tak, aby nie przeciążać uczniów,przy uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 2. Nauczyciele poza objaśnianiem nowej partii materiału, podają uczniom w czasie lekcji zdalnej gotowe notatki bądź rozwiązania zadań. Sprawdzają także obecność uczniów, odnotowując to w dzienniku elektronicznym.
 3. Uczeń, który nie uczestniczył w lekcji zdalnej ma wpisywaną nieobecność w dzienniku elektronicznym. Jego obowiązkiem jest uzupełnienie materiału do następnych zajęć danego przedmiotu, zasięgając informacji od rówieśników, ich rodziców czy nauczyciela wspomagającego.
 4. Nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych jest usprawiedliwiana przez rodziców tylko
  i wyłącznie poprzez e-dziennik elektroniczny szkoły.
 5. W trakcie zajęć zdalnych korzystamy z następujących platform edukacyjnych:
 1. Wychowawcy klas przekażą uczniom i rodzicom instrukcję korzystania, rejestracji
  i logowania się na platformie
  edukator.pl oraz sposobu korzystania z platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl
 2. Tematy zajęć oraz zlecone przez nauczyciela prace domowe są na bieżąco wpisywane
  w dzienniku elektronicznym.
 3. Zadaniem nauczycieli wspomagających w każdej klasie jest uczestniczenie w lekcjach zdalnych i korygowanie oraz dostosowywanie nauczanych treści do indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem.
 4. Indywidualne konsultacje uczniów lub rodziców z nauczycielami odbywać się będą
  w godzinach ustalonych przez wychowawców poszczególnych klas i zamieszczone zostaną
  w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły https://zopimicigozd.pl/

 

This entry was posted on 03/24/2020. Bookmark the permalink.