Informacja dyrektora w sprawie organizacji kształcenia od dnia 25 marca 2020 r.

                                                                                                                                                                                                              Micigózd, 23 marca 2020 r.

          Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. organizacja kształcenia odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       JEST TO DLA NAS WSZYSTKICH CZAS WYJĄTKOWY I TRUDNY. TYM BARDZIEJ WAŻNA JEST KONSTRUKTYWNA I DOBRA WSPÓŁPRACA KADRY PEDAGOGICZNEJ NASZEJ PLACÓWKI Z WAMI, DRODZY RODZICE, WSPÓŁPRACA, KTÓRA POZWOLI BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE PRZEBRNĄĆ PRZEZ TEN NIEŁATWY OKRES WASZYM DZIECIOM A NASZYM WYCHOWANKOM I UCZNIOM. WKRACZAMY W OBSZAR KSZTAŁCENIA NOWY I MAŁO NAM WSZYSTKIM ZNANY, MUSIMY JEDNAK SZYBKO SIĘ Z NIM UPORAĆ I BEZPROBLEMOWO WDROŻYĆ W NASZEJ PLACÓWCE. NIECH ZATEM, POMOGĄ NAM W TYM – WZAJEMNE ZROZUMIENIE, ŻYCZLIWOŚĆ I MĄDROŚĆ. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE DZISIAJ, NAJWAŻNIEJSZE JEST PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ NAS WSZYSTKICH.

W najbliższym czasie zostanie Państwu przekazana informacja na temat:

  1. Sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
  2. Sposobu uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów z orzeczeniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Form współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Ustalony zostanie sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów. Informacje o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach odbywać się będzie za pośrednictwem dziennika elektronicznego ZOPI w Micigoździe.

Jednocześnie zapewniam, że każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 

O formie i terminach tych konsultacji
poinformujemy Państwa po ustaleniach w tym zakresie
(PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY ORAZ INFORMACJE ZAWARTE NA STORNIE WWW SZKOŁY ORAZ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ZOPI)

 

Z poważaniem,

Mirosław H. Kowalski

DYREKTOR ZOPI w Micigoździe

 

This entry was posted on 03/24/2020. Bookmark the permalink.