Uwaga konkurs

Regulamin

KONKURS WOKALNY O PUCHAR WÓJTA GMINY PIEKOSZÓW

„WYŚPIEWANE Z DOMU”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wokalnego o Puchar Wójta Gminy Piekoszów „WYŚPIEWANE Z DOMU”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, ul. Częstochowska 21, 26-065 Micigózd.
 2. Konkurs objęty jest patronatem WÓJTA GMINY PIEKOSZÓW.
 3. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 15.05.2020 do 25.05.2020 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz serwisu facebook.com. Nagrany materiał konkursowy przesłać należy na pocztę email wyspiewanezdomu@gmail.com
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów placówek oświatowych gminy Piekoszów, przy czym zgłaszającym uczestnika mogą być wyłącznie jego rodzice (opiekunowie prawni dziecka).
 5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz V – VIII.
 6. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, mają charakter osobisty, przysługują uczestnikowi reprezentowanemu przez rodziców (opiekunów prawnych) i nie podlegają przeniesieniu na inne osoby.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie Szkoły https://zopimicigozd.pl
 8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela koordynator Konkursu Paweł Gospoś, pod numerem tel. 6622247272 oraz adresem mailowym wyspiewanezdomu@gmail.com.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. Przesłanie na adres wyśpiewanezdomu@gmail.com do dnia 15.05.2020 r.:a) wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,

b) podpisanego załącznika zawierającego wymagane zgody,

c) konkursowego nagrania wideo. Nagranie musi przestawiać uczestnika podczas wykonywania piosenki zgodnie z wytycznymi:

– piosenka wykonana w języku polskim;

– każdy uczestnik śpiewa solo jedną zwrotkę i refren wybranej przez siebie piosenki do podkładu muzycznego

– piosenka ta powinna być wesoła i mieć optymistyczny charakter;

– nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem;

– nadesłane nagrania powinny być zrealizowane w popularnych formatach plików filmowych takich jak: mp4 (najlepiej) lub avi, wmv.

– nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.

– podczas nagrania dopuszcza się pomoc opiekunów, użycie rekwizytów i charakteryzacji.

 1. Uzyskanie potwierdzenia drogą mailową otrzymania zgłoszenia przez organizatora. Brak takiego potwierdzenia oznaczać będzie, że organizator nie otrzymał zgłoszenia.

III PRZEBIEG KONKURSU – FINAŁ

 1. W dniu 22.05.2020 rozpoczną się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez jury w składzie: Katarzyna Lisowska. Hubert Stachura, Łukasz Kowalski.
 2. Jury konkursu spośród wszystkich przesłuchanych nagrań wybierze sześciu finalistów po trzech z każdej grupy wiekowej, których wykonania poddane będą kryteriom oceny: dobór repertuaru, technika wykonania, interpretacja, walory wokalne, ogólny wyraz artystyczny i aktorski, realizacja nagrania.
 3. Jury poprzez ocenę finalistów przyzna w każdej kategorii pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma nagrodę główną.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV NAGRODY

 1. Puchar Wójta Gminy Piekoszów.
 2. Nagrody rzeczowe.
 3. Pamiątkowe dyplomy.

V DANE OSOBOWE

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zawartych w karcie zgłoszenia. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród.
 2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun uczestnika.
 3. Opiekunom uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
 4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zopimicigozd.pl oraz na profilu Facebook Zespol Placowek (Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe)
 6. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych
  i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

VI REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz
  z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o przyjętym stanowisku.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich lub usterki techniczne, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników lub publiczność w drugim etapie konkursu.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane pod filmami oraz reakcje do postu – przede wszystkim te negatywne, nie związane z tematem, wulgarne i nieodpowiednie. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub wulgarne. Organizator ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w przypadku gdy ich treść będzie nieodpowiednia.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PIOSENKI WYŚPIEWANE Z DOMU

KARTA ZGŁOSZENIA

ZAŁACZNIK NR 1