Archive | Październik 2020

Zasady bezpieczeństwa w ZOPI w okresie 26.10-08.11.20

Regulamin organizacji zajęć
ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCHW MICIGOŹDZIE
w związku z nauczaniem hybrydowym

(obowiązuje od 26 października 2020 r.)

W związku z przejściem (z dniem 26 października 2020 r.) klas IV-VIII na nauczanie zdalne oraz nauczaniem stacjonarnym uczniów klas I-III i stacjonarną pracą grup przedszkolnych wprowadza się niniejszy Regulamin organizacji zajęć w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe. Regulamin obowiązuje na terenie całej placówki, tj. w budynku oraz na placu i boiskach szkolnych.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
2. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie szkoły.
3. Przyprowadzone przez rodziców lub opiekunów do szkoły lub przedszkola dzieci odbierane są przez nauczycieli, którzy następnie zaprowadzają grupę, klasę do wyznaczonych sal.
4. Rodzice lub opiekunowie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły lub w przedsionku przy szatni (zachowując dystans społeczny) lub przy wejściu od strony przedszkola lub w przedsionku przy tym wejściu.
5. W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, zalecane jest odbieranie dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
6. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają
w wyznaczonej strefie oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
–  tylko 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
7. Zarówno w drodze do szkoły jak i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
8. Przy wejściu głównym oraz w salach lekcyjnych, umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
9. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
10. Wychowankowie przedszkola oraz uczniowie klas I-III zobowiązani są do noszenia maseczek w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnia) oraz do zachowania dystansu społecznego.
11. Wszyscy pracownicy ZOPI przebywający w budynku zobowiązani są do bezwzględnego noszenia maseczek i zachowywania dystansu społecznego.
12. Nauczyciele zobowiązani są do noszenia maseczek także w trakcie trwania zajęć
w przedszkolu i szkole.
13. Wszyscy przebywający w szkole zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
14. Nad bezpieczeństwem przedszkolaków i uczniów klas I-III czuwają i egzekwują od dzieci powyższe zasady wszyscy przebywający w szkole nauczyciele.
15. Wszystkie pomieszczenia przedszkola i szkoły, w tym sale lekcyjne i przedszkolne, muszą być wietrzone podczas każdej przerwy oraz w miarę potrzeb i warunków pogodowych w trakcie zajęć.
16. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
17. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
18. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go
z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób oraz umieszcza do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych w pomieszczeniu izolacyjnym. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania wychowawcy klasy o wynikach konsultacji lekarskiej.
19. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
20. Rodzice przyprowadzający uczniów do świetlicy (tylko wejściem od strony przedszkola), nie wchodzą do budynku szkoły. Informują pracownika szkoły, sygnalizując przyjście dzwonkiem alarmowym przy drzwiach, że dziecko będzie czekało na zajęcia w świetlicy.
21. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
22. Wszystkie osoby przebywające na terenie ZOPI są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady określone w Regulaminie organizacji zajęć Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe w związku
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/08/2020 DYREKTORA ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH w Micigoździe z dnia 25 sierpnia 2020 r.)

 

 

This entry was posted on 26 października 2020.

Zarządzenie dyrektora ZOPI w Micigoździe w sprawie organizacji zdalnego nauczania.

    Zarządzenie nr 211/10/2020
z dnia 24 października 2020 r.

                     dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
            w sprawie organizacji zdalnego nauczania

Na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 23 października 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Projekt rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 23 października 2020 przewiduje w okresie od 26.10.20 do 08.11.20 prowadzenie zajęć w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
W Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zajęcia w klasach IV-VIII odbywać się będą:
1) online z wykorzystaniem platformy internetowej www.edukator.pl;
2) przy dwóch jednostkach lekcyjnych z danego przedmiotu jedna jednostka online, druga praca własna ucznia z wykorzystaniem zadań postawionych przez nauczyciela podczas zajęć online;
3) nauczyciele wspomagający uczestniczą w wyznaczonych wcześniej jednostkach lekcyjnych podczas zajęć online.
§ 3.
1. Zajęcia w klasach IV-VIII:
1) zajęcia online i czynności w ramach pracy własnej nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania;
2) na początku zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia frekwencji i zapisania tematyki zajęć w dzienniku elektronicznym;
3) zobowiązuję wychowawców klas do przeglądania frekwencji uczniów i natychmiastowego kontaktu z rodzicami uczniów nieobecnych podczas zajęć on-line.
§ 4.
1. Zajęcia w klasach I-III oraz w grupach przedszkolnych odbywają się w formie stacjonarnej.
2. Nauczyciele, którzy uczą w klasach I-III stacjonarnie i jednocześnie w klasach IV-VIII zdalnie mogą tryb kształcenia na odległość wykonywać w budynku szkoły.
3. Biblioteka oraz świetlica szkolna działa według oddzielnie ustalonego planu.
4. Dyżury nauczycieli odbywać się będą według nowego ustalonego harmonogramu.
5. Praca pedagoga szkolnego i logopedy ustalona zostanie według nowego planu.
§ 5.
W dniu 26 października br. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online członków rady pedagogicznej. Celem spotkania będzie omówienie dotychczasowych doświadczeń związanych z zajęciami zdalnymi, bieżącego funkcjonowania placówki, problemy związane z nauczaniem hybrydowym, propozycje nowych rozwiązań.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

This entry was posted on 26 października 2020.

Uwaga konkurs!

GMINNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM
“Ja i mój region”. “Ich und meine Ungebung”
Uczysz się języka niemieckiego?
Lubisz lekcje informatyki?
Mamy propozycję właśnie dla Ciebie!
This entry was posted on 15 października 2020.

Sukces

Miło nam poinformować, że nasza uczennica Lena Przepióra z klasy 2 zajęła 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Dom Kultury Zameczek w Kielcach.
 Gratulujemy sukcesu !!!
Oto praca Leny:
This entry was posted on 8 października 2020.

Ślubowanie klasy 1

30 września w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I.  Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Mirosław Kowalski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a pani dyrektor Iwona Zajkowska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i życzyła samych sukcesów.

This entry was posted on 1 października 2020.