Zarządzenie dyrektora ZOPI w Micigoździe w sprawie organizacji zdalnego nauczania.

    Zarządzenie nr 211/10/2020
z dnia 24 października 2020 r.

                     dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
            w sprawie organizacji zdalnego nauczania

Na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 23 października 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Projekt rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 23 października 2020 przewiduje w okresie od 26.10.20 do 08.11.20 prowadzenie zajęć w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
W Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zajęcia w klasach IV-VIII odbywać się będą:
1) online z wykorzystaniem platformy internetowej www.edukator.pl;
2) przy dwóch jednostkach lekcyjnych z danego przedmiotu jedna jednostka online, druga praca własna ucznia z wykorzystaniem zadań postawionych przez nauczyciela podczas zajęć online;
3) nauczyciele wspomagający uczestniczą w wyznaczonych wcześniej jednostkach lekcyjnych podczas zajęć online.
§ 3.
1. Zajęcia w klasach IV-VIII:
1) zajęcia online i czynności w ramach pracy własnej nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania;
2) na początku zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia frekwencji i zapisania tematyki zajęć w dzienniku elektronicznym;
3) zobowiązuję wychowawców klas do przeglądania frekwencji uczniów i natychmiastowego kontaktu z rodzicami uczniów nieobecnych podczas zajęć on-line.
§ 4.
1. Zajęcia w klasach I-III oraz w grupach przedszkolnych odbywają się w formie stacjonarnej.
2. Nauczyciele, którzy uczą w klasach I-III stacjonarnie i jednocześnie w klasach IV-VIII zdalnie mogą tryb kształcenia na odległość wykonywać w budynku szkoły.
3. Biblioteka oraz świetlica szkolna działa według oddzielnie ustalonego planu.
4. Dyżury nauczycieli odbywać się będą według nowego ustalonego harmonogramu.
5. Praca pedagoga szkolnego i logopedy ustalona zostanie według nowego planu.
§ 5.
W dniu 26 października br. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online członków rady pedagogicznej. Celem spotkania będzie omówienie dotychczasowych doświadczeń związanych z zajęciami zdalnymi, bieżącego funkcjonowania placówki, problemy związane z nauczaniem hybrydowym, propozycje nowych rozwiązań.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

This entry was posted on 10/26/2020. Bookmark the permalink.