Ogłoszenia

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje 21 wolnymi miejscami:

 • 6 miejsc w oddziale rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 15 miejsc w grupie II (popołudniowej)

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. Od 9 maja 2022 r. (od godz. 8.00) do 13 maja 2022 r. (do godz. 15.00)- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Dnia 31 maja 2022 r. (o godz. 15.00)- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 1. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8.00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15.00)- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 1. Dnia 06 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/wniosek-kandydata-do-przedszkola-2022-1.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełniać i złożyć w sekretariacie ZOPI.

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 8 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. Od 9 maja 2022 r. ( od godz.8:00) do 13 maja 2022 r. ( do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 31 maja 2022 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8:00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia           w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 06 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DO-KLASY-I-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-ROKU-SZKOLNYM-2022-2023.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

email sp_micgozd@op.pl

OGŁOSZENIE   REKRUTACJA 2022/2023

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Przedszkola Integracyjnego  w Micigoździe składają w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenie przez rodzica kandydata przyjęcia do przedszkola

                                                       w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2022 r.- 7 kwietnia 2022 r.

Druk potwierdzenia wyboru zapisu dziecka do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe  pobiera się w placówce –  w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony kompletnie i prawidłowo druk potwierdzenia  wyboru zapisu dziecka do przedszkola składa się w sekretariacie ZOPI.

 

 

 

 

 

 

dot. REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO                         

W MICIGOŹDZIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2022 r. od godz. 8.00  i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica.

Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie

1 marca 2022 r.  od godz. 8.00 do 15 marca 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZOPI.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

 Przedszkolentegracyjne w Micigoździe na rok szkolny 2022/2023

dysponuje 32 wolnymi miejscami, w tym:

 • 6 miejscami w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnegow tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 2 miejscami w grupie I przedszkolnej- integracyjnej całodziennej, tym 0 miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 24 miejscami w grupie II przedszkolnej-popołudniowej (12.00-17.00)

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

REKRUTACJA DO KLASY I

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022r. do 15 marca 2022 r.

 trwa nabór uczniów do klasy I

 Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe

Zainteresowani składają wymagane dokumenty w sekretariacie ZOPI.

Regulamin rekrutacji i druki do pobrania dostępne na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” i w sekretariacie ZOPI.

 

OGŁOSZENIE 

dot. KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

            w PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM  w MICIGOŹDZIE    

w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

informuje o terminie składania

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe.

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego odbywa się wyłącznie
na pisemną deklarację rodzica. Deklarację pobiera się w placówce – w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełnioną deklarację wraz załącznikami składa się w sekretariacie ZOPI

od 22 lutego 2022 r. godz. 8.00 do 28 lutego 2022 r. godz. 15.00.

Podstawą udziału w kontynuacji wychowania przedszkolnego jest

terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionej deklaracji

wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej ZOPI oraz w sekretariacie.