Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO  W MICIGOŹDZIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2021 r. i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica.

Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie

1 marca 2021 r. do 22 marca 20201 r. w sekretariacie ZOPI.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe na rok szkolny 2021/2022

dysponuje 30 wolnymi miejscami, w tym:

  • 5 miejscami w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego, w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie przedszkolnej- integracyjnej całodziennej,
  • 23 miejscami dla dzieci w grupie przedszkolnej-popołudniowej (12.00-17.00)

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Drodzy Rodzice,
Od 1 kwietnia 2021 r. liczymy się dla Polski – w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat.
1 lutego 2021 r. urzędy gmin rozpoczną nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
* ukończone 18 lat,
* cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
* posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
* posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
* nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zapraszamy do udziału w naborze, bo #liczysiękażdy.
Gminne Biuro Spisowe w Piekoszowie.