Rekrutacja do Przedszkola

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO  W MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2021/2022

Postępowanie uzupełniające

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. Od 10 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 31 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 14 czerwca 2021 r. godzina 10.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    4. Od 15 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

       5. Dnia 23 czerwca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy                   kandydatów nieprzyjętych.

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje 23 wolnymi miejscami, w tym:

  • w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego– 4 wolnymi miejscami, w tym 1 dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność,
  • w grupie całodziennej (międzyoddziałowej)– 2 wolnymi miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność,
  • w grupie popołudniowej (12.00-17.00)- 17 wolnymi miejscami.

Rekrutacja do przedszkola w II etapie postępowania uzupełniającego odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica. Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony  internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie 10 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w sekretariacie ZOPI. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz   w sekretariacie ZOPI.

 

This entry was posted on 05/10/2021. Bookmark the permalink.