Zarządzenie dotyczące organizacji pracy ZOPI w okresie grudzień2020/styczeń 2021

ZARZĄDZENIE NR 216/12/2020
DYREKTORA Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w ZOPI w okresie grudzień 2020/styczeń 2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1
Przerwa świąteczna rozpoczyna się od 23.12.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r.

§ 2
Dzień 24.12.2020 jest dniem wolnym dla pracowników administracji i obsługi.

§ 3
Ferie zimowe trwają od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

§ 4
1. Przedszkole Integracyjne w terminach wskazanych w § 1, 3, jako placówka nieferyjna, pracuje bez zmian.
2. W dniu 24.12.2020 oraz 31.12.2020 r. przedszkole pełni dyżur opiekuńczy do godz. 14.00 dla wychowanków rodziców, którzy pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, na podstawie wniosku rodzica, złożonego
w sekretariacie ZOPI do 17 grudnia br.

§ 5
Ponadto ustalam, że:
– 17.12.2020 odbędzie się zebranie online Rady Pedagogicznej ZOPI, (godz. 15.00)
– 17.12.2020 – dzień otwarty online dla rodziców w godzinach 16.30 – 18.00 (rodzice zapisują się na spotkanie bezpośrednio u nauczyciela, od którego chcą uzyskać informację)
– 22.01.2021 wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
do dnia 26.01.2021 r. – wychowawcy przygotowują zestawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych uczniów swojej klasy i zestawienie przesyłają na adres mailowy sekretariatu (zopisekret@gmail.com)
– 28.01.2021 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
– 31.01.2021 r. – zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego
– 1.02.2021 r. – rozpoczęcie drugiego półrocza roku szkolnego i zajęcia wg nowego planu lekcji.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

This entry was posted on 12/14/2020. Bookmark the permalink.