Zarządzenie dyrektora ZOPI w sprawie opłat za obiady

Zarządzenie nr 204/09/2020

DYREKTORA ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH

w Micigoździe

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie opłat za obiady w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe.  Ustala  się, co następuje:

§ 1. Z posiłków w szkole mogą korzystać jedynie uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli u wychowawcy świetlicy szkolnej stosowną deklarację (do pobrania w świetlicy i na stronie internetowej szkoły).

§ 2. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (4,50 zł) i liczby spożytych posiłków w danym miesiącu.

§ 3. Opłaty za posiłki, wnosi się do wychowawców świetlicy szkolnej do 5 dnia każdego miesiąca
(z dołu, tj. za październik w listopadzie)

§ 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za spożyte posiłki w danym miesiącu, wydawanie obiadów zostaje wstrzymane w miesiącu kolejnym.

§ 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie do godziny 7.30 posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.

 

 

 

 

This entry was posted on 09/25/2020. Bookmark the permalink.