Regulamin organizacji zajęć Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe
w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 (obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania)

Organizacja opieki w placówce:
• Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
• Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników/pozostałych rodziców przedszkola jaki innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
• Rodzice powinni wchodzić z dziećmi wejściem ewakuacyjnym od strony szatni przedszkola do przedsionka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.
• Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych odbywać się będzie się odbywać według następującego porządku:
-dzieci z Rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego bezpośrednio od wychowawcy/nauczyciela (z wyjątkiem dzieci pozostających dłużej w przedszkolu);
-dzieci z grupy I i II – po uprzednim zasygnalizowaniu dzwonkiem elektrycznym umieszczonym przy wyjściu ewakuacyjnym.
• Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do oczekiwania na dziecko w przedsionku.
• Dziecko przekazywane jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika szkoły.
• W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (pierwszy rok) w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
• Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
• Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
• Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
• W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danej placówki zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
• Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
• Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem sars-cov-2

1. W przypadku zaobserwowania u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni – sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
a) umieścić chorego w izolatce do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych;
b) powiadomić dyrektora placówki lub osobę go zastępującą;
c) zawiadomić rodziców lub rodzinę chorego w celu pilnego odbioru dziecka z przedszkola, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka – wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u dziecka;
d) rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania wychowawcy grupy o wynikach konsultacji lekarskiej.

This entry was posted on 08/28/2020. Bookmark the permalink.