ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINÓW

Micigózd, 15 czerwca 2020 r.

UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ

100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Micigoździe

  • WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY VIII SPOTYKAJĄ SIĘ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY PUNKTUALNIE O GODZINIE 8:30, ZACHOWUJĄC MIĘDZY SOBĄ DYSTANS SPOŁECZNY (min. 1,5 metra – odległość wskazują żółte linie na chodniku przed wejściem) ORAZ MAJĄC ZAKRYTE USTA I NOS (MASECZKA, PRZYŁBICA).
  • UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY POJEDYNCZO PO WYCZYTANIU IMIENIA I NAZWISKA PRZEZ NAUCZYCIELA. NA TERENIE CAŁEJ SZKOŁY OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA (MASECZKA, PRZYŁBICA).
  • NA EGZAMIN MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.
  • RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NIE MOŻE WEJŚĆ Z DZIECKIEM NA TEREN SZKOŁY, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY ZDAJĄCY WYMAGA POMOCY NP. W PORUSZANIU SIĘ (po uzgodnieniu z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem).
  • ZDAJĄCY NIE POWINNI WNOSIĆ NA TEREN SZKOŁY ZBĘDNYCH RZECZY, W TYM KSIĄŻEK, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, MASKOTEK.
  • NA EGZAMINIE KAŻDY ZDAJĄCY KORZYSTA Z WŁASNYCH PRZYBORÓW PIŚMIENNICZYCH, LINIJKI. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ. NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.
  • ZDAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAKRYWAĆ USTA I NOS DO MOMENTU ZAJĘCIA MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ. PO ZAJĘCIU MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ (W TRAKCIE EGZAMINU) ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK PONOWNIE ZAKRYĆ USTA I NOS, KIEDY:

1) PODCHODZI DO NIEGO NAUCZYCIEL, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA ZADANE PRZEZ NIEGO PYTANIE,

2) WYCHODZI DO TOALETY,

3) KOŃCZY PRACĘ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM I WYCHODZI Z SALI EGZAMINACYJNEJ.

  • ZDAJĄCY MOŻE OPUŚCIĆ NA STAŁE SALĘ EGZAMINACYJNĄ (JEŻELI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ Z ARKUSZEM) NAJPÓŹNIEJ NA 15 MINUT PRZED CZASEM WYZNACZONYM JAKO CZAS ZAKOŃCZENIA PRACY
    Z ARKUSZEM. W CIĄGU OSTATNICH 15 MINUT PRZED ZAKOŃCZENIEM EGZAMINU (nawet jeżeli zdający skończył pracę  z arkuszem egzaminacyjnym) ZDAJĄCY NIE OPUSZCZAJĄ SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

This entry was posted on 06/15/2020. Bookmark the permalink.