PROCEDURY PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

Organizacja opieki w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe:

 • W jednej wyznaczonej i stałej sali przebywa jedna grupa dzieci.
 • W grupie może przebywać maksymalnie do 4 dzieci.
 • Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów
  i zabawek.
 • Sale wietrzy się, co najmniej raz na godzinę oraz w trakcie przerwy (także w czasie zajęć, jeśli zajęć taka konieczność).
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Wszyscy starają się zachowywać dystans społeczny – min. 1,5 m. (w miarę realnych możliwości 2 m.).
 • Rodzice lub opiekunowie (dalej – rodzice) przyprowadzający lub odbierający dzieci do
  i z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak
  i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 m.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po upływie tej godziny, wietrzone są pomieszczenia dolnego holu i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 • W trakcie przyjmowania dziecka do przedszkola, rodzic podaje upoważnionemu pracownikowi oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (załącznik nr 2).
 • W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.
 • Wejście do placówki rodzic sygnalizuje ogólnym dzwonkiem/domofonem znajdującym się przy głównym wejściu budynku.
 • Rodzice (opiekunowie), w miarę warunków pogodowych nie wchodzą do budynku ZOPI. Jeśli warunki na to nie pozwalają, mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy wyznaczonej ZOPI (pierwszy hol/szatnia) z zachowaniem zasady – maksymalnie
  2 dzieci z jednym rodzicem (opiekunem) każde w odstępie 2 m. od kolejnego rodzica
  z dzieckiem (maksymalnie na holu może przebywać 2 rodziców i dwoje dzieci plus personel przedszkola), przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).
 • Rodzic odbiera dziecko zgodnie z godziną zgłoszoną w deklaracji (załącznik nr 1).
 • W budynki ZOPI wszyscy poruszają się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, po obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Dziecka nie wolno przyprowadzać do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Każde z dzieci może mieć sprawdzaną temperaturę przed wejściem na salę opieki lub w trakcie pobytu w przedszkolu (rodzice są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na pomiar – załącznik nr 3).
 • W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane od grupy a rodzice są niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W miarę warunków pogodowych dzieci będą spędzały dużo czasu na przyszkolnym placu zabaw, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
 • Sprzęt na placu zabaw ma być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ZOPI.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obecność dziecka lub jego nieobecność (z wyłączeniem przypadków nieprzewidzianych i nagłych) w przedszkolu rodzic jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy grupy, co najmniej 2 dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo).
 • W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa niż 4 liczba dzieci na dany dzień, wychowawca poinformuje rodzica o braku miejsc.
 • Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci:a) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19b)
  b) dzieci z rodzin, w których zawodowo pracuje oboje rodziców .
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku (15.06.2020 r.) do piątku (26.06.2020 r.)
  w godzinach 6.30 – 16.30 z wyłączeniem dni, w których w budynku odbywać się będą egzaminy uczniów klasy VIII, tj.: 16, 17, 18.06.2020 r.
 • Zasady oraz sposób funkcjonowania Przedszkola Integracyjnego w Micigoździew okresie wakacyjnym zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1_Zgłoszenie dziecka do Przedszkola

Załącznik nr 2_Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3_Zgoda na pomiar ciepłoty ciał dziecka

This entry was posted on 06/10/2020. Bookmark the permalink.