HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Terminy główne:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r.

Termin dodatkowy: 7–9 lipca

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),
 • uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 

STRUKTURA EGZAMINU I ZASADY PRZEPROWADZANIA

przedmiot  egzaminacyjny czas trwania

przedłużenie czasu w przypadku dostosowania

język polski 120 minut 180 minut
matematyka 100 minut 150 minut
język angielski   90 minut 135 minut

Dodatkowy czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 5 minut.

UCZNIU:

 • na stronie internetowej CKE (cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

          informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,

          przykładowe arkusze egzaminacyjne,

          arkusze egzaminu próbnego,

          arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.,

 • wyniki egzaminu poznasz i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymasz  31 lipca 2020 r.,
 • masz prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniu!

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w tych niecodziennych okolicznościach jest z pewnością dla Ciebie trudną sytuacją. Razem przejdziemy to bez większych kłopotów. Musisz tylko zapamiętać  i przestrzegać następujących zaleceń:

Na egzamin możesz przyjść tylko wówczas, gdy:

 • jesteś zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • nie przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • nie jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Pamiętaj, że do sali egzaminacyjnej nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, pozostaw je w domu.

Do szkoły w dniu każdego egzaminu zgłoś się o 8.30.

Nie spóźnij się, po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych nie zostaniesz wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

Do egzaminu przystępujecie w Sali 1, 8, 10, 6 zgodnie z wcześniejszymi informacjami od wychowawcy.

Na teren szkoły:

 • wchodzisz wyłącznie głównym wejściem,
 • możesz wejść z rodzicem tylko w sytuacji, kiedy wymagasz pomocy np. w poruszaniu się,
 • nie wnosisz zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),
 • wchodzisz po zdezynfekowaniu rąk zgodnie z instrukcją płynem dezynfekcyjnym wystawionym na stoliku przy wejściu do szkoły,
 • wchodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem;
 • wchodzisz pojedynczo, a oczekując przed wejściem do szkoły stoisz w odpowiednim dystansie od innych, odstęp ten określą linie zaznaczone na chodniku.

Po wejściu, na terenie szkoły:

 • stale zachowuj odpowiedni dystans od innych (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos,
 • zostaw wierzchnią odzież w szafce szkolnej, oznaczonej Twoim numerem z dziennika,
 • włóż swoje rzeczy, do worka, który znajdować się będzie na szafce, następnie worek zawieś na wskazanym haczyku,
 • jeśli przyniosłeś ze sobą telefon zgłoś to nauczycielowi, który odbierając urządzenie do depozytu udostępni ci woreczek, do którego włóż telefon,
 • po zostawieniu telefonu do depozytu i wierzchniej odzieży czekaj przy wyznaczonej szafce, a na sygnał nauczyciela podejdź do niego zachowując dystans,
 • przed wejściem do sali nauczyciel wylosuje w twojej obecności numer stolika, przy których będziesz pracować,
 • po wylosowaniu miejsca otrzymasz od nauczyciela kopertę, w której znajdować się będą naklejki przygotowane przez OKE i kartka z twoim kodem i numerem pesel.

W Sali egzaminacyjnej:

 • zajmij wskazane przez nauczyciela miejsce, nie spaceruj po Sali i nie dotykaj innych ławek ani krzeseł,
 • do momentu zajęcia miejsca w ławce miej zakryte usta i nos,
 • po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zakrywaj usta i nos, kiedy podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, wychodzisz do toalety, kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej,
 • możesz – jeżeli uznasz to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku,
 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

      – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego:

       – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

       – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

       – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

       – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

       – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

      – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                 zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym,

     – po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nastąpi odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym                     nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy                         przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

     – sprawdź, czy arkusz z matematyki zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę            odpowiedzi

     – wyrwij kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego,

     – pamiętaj, NIE odrywaj karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

    – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                       zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu:

 • przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych – pióra lub długopisu wyłącznie z czarnym atramentem, linijki,
 • nie pożyczaj przyborów innym ani od innych zdających,
 • pij tylko wodę przyniesioną przez siebie, bowiem szkoła nie zapewnia wody pitnej,
 • butelkę z wodą postaw na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych,
 • nie kontaktuje się z innymi zdającymi,
 • samodzielnie rozwiązuj zadania,
 • w przypadku konieczności wyjścia z sali do toalety podnieś rękę,
 • po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostaw zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną zakryj usta i nos,
 • nauczyciel odpowie na twoje pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, wówczas w przypadku potrzeby podejścia do ciebie nauczyciela zakryj usta i nos,
 • nauczyciele nie udzielą Ci wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie skomentują,
 • na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 • po zakończeniu pracy z arkuszem będziesz mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

W Sali po egzaminie:

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną,

– fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

–  przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi, czy zaznaczyłeś odpowiedzi na karcie odpowiedzi i sprawdzi                           kompletność materiałów,

– po uzyskaniu zezwolenia wyjdź z Sali, wychodząc nie zakłócaj pracy innym, bądź cicho, nikogo nie dotykaj, nie ruszaj też żadnych                       przedmiotów,

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

 – przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi kompletność materiałów,

– nie wychodź z Sali, czekaj na dyspozycje nauczyciela, nauczyciele zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty                         odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność                      materiałów,

– po wykonaniu tych czynności nauczyciel zezwoli Ci wyjść z sali,

– uczniowie wychodzą pojedynczo,

 –  wychodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),  z zakrytymi ustami i nosem;

 – nie zakłócasz pracy, jesteś cicho, nikogo nie dotykasz, nie ruszasz też żadnych przedmiotów,

Po wyjściu z egzaminu:

 • zabierz swoje rzeczy z szafki;
 • czekając na telefon z depozytu pozostań w miejscu przy wyznaczonej szafce,
 • wychodząc zachowuj odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • maseczkę możesz zdjąć po opuszczeniu szkoły,
 • unikaj tworzenia się grup przed szkołą,
 • wrażeniami po egzaminie podziel się z innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 

Uczniu!

Życzymy powodzenia.

Iwona Zajkowska

 

 

 

 

This entry was posted on 05/29/2020. Bookmark the permalink.