Archive | maj 2020

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Terminy główne:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r.,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r.

Termin dodatkowy: 7–9 lipca

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),
 • uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 

STRUKTURA EGZAMINU I ZASADY PRZEPROWADZANIA

przedmiot  egzaminacyjny czas trwania

przedłużenie czasu w przypadku dostosowania

język polski 120 minut 180 minut
matematyka 100 minut 150 minut
język angielski   90 minut 135 minut

Dodatkowy czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 5 minut.

UCZNIU:

 • na stronie internetowej CKE (cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

          informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,

          przykładowe arkusze egzaminacyjne,

          arkusze egzaminu próbnego,

          arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.,

 • wyniki egzaminu poznasz i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymasz  31 lipca 2020 r.,
 • masz prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniu!

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w tych niecodziennych okolicznościach jest z pewnością dla Ciebie trudną sytuacją. Razem przejdziemy to bez większych kłopotów. Musisz tylko zapamiętać  i przestrzegać następujących zaleceń:

Na egzamin możesz przyjść tylko wówczas, gdy:

 • jesteś zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • nie przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • nie jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Pamiętaj, że do sali egzaminacyjnej nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, pozostaw je w domu.

Do szkoły w dniu każdego egzaminu zgłoś się o 8.30.

Nie spóźnij się, po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych nie zostaniesz wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

Do egzaminu przystępujecie w Sali 1, 8, 10, 6 zgodnie z wcześniejszymi informacjami od wychowawcy.

Na teren szkoły:

 • wchodzisz wyłącznie głównym wejściem,
 • możesz wejść z rodzicem tylko w sytuacji, kiedy wymagasz pomocy np. w poruszaniu się,
 • nie wnosisz zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),
 • wchodzisz po zdezynfekowaniu rąk zgodnie z instrukcją płynem dezynfekcyjnym wystawionym na stoliku przy wejściu do szkoły,
 • wchodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • wchodzisz z zakrytymi ustami i nosem;
 • wchodzisz pojedynczo, a oczekując przed wejściem do szkoły stoisz w odpowiednim dystansie od innych, odstęp ten określą linie zaznaczone na chodniku.

Po wejściu, na terenie szkoły:

 • stale zachowuj odpowiedni dystans od innych (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos,
 • zostaw wierzchnią odzież w szafce szkolnej, oznaczonej Twoim numerem z dziennika,
 • włóż swoje rzeczy, do worka, który znajdować się będzie na szafce, następnie worek zawieś na wskazanym haczyku,
 • jeśli przyniosłeś ze sobą telefon zgłoś to nauczycielowi, który odbierając urządzenie do depozytu udostępni ci woreczek, do którego włóż telefon,
 • po zostawieniu telefonu do depozytu i wierzchniej odzieży czekaj przy wyznaczonej szafce, a na sygnał nauczyciela podejdź do niego zachowując dystans,
 • przed wejściem do sali nauczyciel wylosuje w twojej obecności numer stolika, przy których będziesz pracować,
 • po wylosowaniu miejsca otrzymasz od nauczyciela kopertę, w której znajdować się będą naklejki przygotowane przez OKE i kartka z twoim kodem i numerem pesel.

W Sali egzaminacyjnej:

 • zajmij wskazane przez nauczyciela miejsce, nie spaceruj po Sali i nie dotykaj innych ławek ani krzeseł,
 • do momentu zajęcia miejsca w ławce miej zakryte usta i nos,
 • po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zakrywaj usta i nos, kiedy podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, wychodzisz do toalety, kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej,
 • możesz – jeżeli uznasz to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku,
 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

      – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego:

       – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

       – sprawdź kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,

       – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

       – sprawdź poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

       – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

      – umieść kod ucznia i numer PESEL, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

      – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                 zasłonięte usta i nos,

     – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                        zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym,

     – po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nastąpi odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym                     nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy                         przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

 • przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki:

      – zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym,

     – sprawdź, czy arkusz z matematyki zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę            odpowiedzi

     – wyrwij kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego,

     – pamiętaj, NIE odrywaj karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań,

     – sprawdź, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     – sprawdź poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

     – zgłoś nauczycielowi braki w arkuszu egzaminacyjnym w celu jego wymiany,

     – umieść kod ucznia i numer PESEL w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

     – umieść naklejki przygotowane przez OKE znajdujące się w kopercie w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,

     – nauczyciel w Twojej obecności sprawdzi poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, wówczas miej                  zasłonięte usta i nos,

    – po czynnościach organizacyjnych nauczyciel w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, napisze faktyczny czas rozpoczęcia i                       zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu:

 • przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych – pióra lub długopisu wyłącznie z czarnym atramentem, linijki,
 • nie pożyczaj przyborów innym ani od innych zdających,
 • pij tylko wodę przyniesioną przez siebie, bowiem szkoła nie zapewnia wody pitnej,
 • butelkę z wodą postaw na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych,
 • nie kontaktuje się z innymi zdającymi,
 • samodzielnie rozwiązuj zadania,
 • w przypadku konieczności wyjścia z sali do toalety podnieś rękę,
 • po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostaw zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną zakryj usta i nos,
 • nauczyciel odpowie na twoje pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, wówczas w przypadku potrzeby podejścia do ciebie nauczyciela zakryj usta i nos,
 • nauczyciele nie udzielą Ci wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie skomentują,
 • na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 • po zakończeniu pracy z arkuszem będziesz mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

W Sali po egzaminie:

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną,

– fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

–  przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi, czy zaznaczyłeś odpowiedzi na karcie odpowiedzi i sprawdzi                           kompletność materiałów,

– po uzyskaniu zezwolenia wyjdź z Sali, wychodząc nie zakłócaj pracy innym, bądź cicho, nikogo nie dotykaj, nie ruszaj też żadnych                       przedmiotów,

 • jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, fakt zakończenia pracy zgłoś poprzez podniesienie ręki, złóż arkusz egzaminacyjny i odłóż na brzeg stolika, zasłoń usta i nos,

 – przed odebraniem arkusza egzaminacyjnego nauczyciel sprawdzi kompletność materiałów,

– nie wychodź z Sali, czekaj na dyspozycje nauczyciela, nauczyciele zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty                         odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność                      materiałów,

– po wykonaniu tych czynności nauczyciel zezwoli Ci wyjść z sali,

– uczniowie wychodzą pojedynczo,

 –  wychodzisz zachowując odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),  z zakrytymi ustami i nosem;

 – nie zakłócasz pracy, jesteś cicho, nikogo nie dotykasz, nie ruszasz też żadnych przedmiotów,

Po wyjściu z egzaminu:

 • zabierz swoje rzeczy z szafki;
 • czekając na telefon z depozytu pozostań w miejscu przy wyznaczonej szafce,
 • wychodząc zachowuj odległość od innych, tj. odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
 • maseczkę możesz zdjąć po opuszczeniu szkoły,
 • unikaj tworzenia się grup przed szkołą,
 • wrażeniami po egzaminie podziel się z innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 

Uczniu!

Życzymy powodzenia.

Iwona Zajkowska

 

 

 

 

This entry was posted on 05/29/2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21

 (po zebraniu od rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pisemnego potwierdzenia woli wyboru/ zapisu dziecka

do placówki po postępowaniu uzupełniającym)

W trakcie roku szkolnego, tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja )

This entry was posted on 05/29/2020.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy odbędą się w dniach :

16.06.2020 Język Polski

17.06.2020 Matematyka

18.06.2020 Język Angielski

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający,  nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Przy drzwiach wejściowych, będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk.(obowiązkowa dezynfekcja)

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów  piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Rodzice są zobowiązani, do zgłoszenia przeciwwskazań zdrowotnych dzieci, które nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką do dnia 29.05.2020 do wychowawcy klasy.

11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

12. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)  najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

14. Zdający oraz ich rodzice wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

15. W razie wątpliwości co do sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia osoby zdającej, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

This entry was posted on 05/26/2020.

Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów

HARMONOGRAM KONSULTACJI

dla uczniów klasy 8 od 25.05.2020r.

 

Język polski    –    wtorek:            14: 30 – 15:15 (gr. 1pol)*,    15:15 – 16:00 (gr. 2pol).

Matematyka  –     poniedziałek:  13:50 – 14:35 (gr. 1mat),   14:45 – 15:30  (gr. 2mat).

Język angielski – poniedziałek: 13:50 – 14:35 (gr. 1ang),   piątek:   13:50 – 14:35 (gr. 2ang).

*Skład grup utworzony przez każdego nauczyciela, uczniowie zostali indywidualnie poinformowani, do których grup należą.

This entry was posted on 05/25/2020.

UWAGA WYNIKI Konkursu Piosenki „Wyśpiewane z domu”

Kochani uczestnicy Konkursu „Wyśpiewane z domu”, w imieniu Dyrektora ZOPI w Micigoździe Pana Mirosława Kowalskiego oraz własnym, serdecznie dziękuję Wam za udział w naszym projekcie. Dziękujemy Wójtowi Gminy Piekoszów, Panu Zbigniewowi Piątkowi za objęcie konkursu honorowym patronatem. Serdeczne podziękowania ślemy również członkom Jury za poświęcony czas. Oto protokół i dwie najlepsze prezentacje! Gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia za rok!

Z pozdrowieniami – Koordynator Konkursu Paweł Gospoś.

 

 

Protokół z obrad Jury Konkursu Piosenki „Wyśpiewane z domu”

 

Jury w składzie:

Przewodniczący – Katarzyna  Lisowska

Członek Jury – Hubert Stachura

Członek Jury – Łukasz Kowalski

 

Postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

 

W kategorii klas I-IV

1 miejsce – Weronika  Sornat (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni

2 miejsce – Maja Bętkowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni/ex aequo

2 miejsce – Gabriela Wojciechowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

3 miejsce – Michalina Brożyna (Micigózd) – S.P. w Piekoszowie

 

W kategorii klas V-VIII

1 miejsce – Weronika Klimkiewicz (Piekoszów) – S.P. I. w Micigoździe

2 miejsce – Amelia Tomasik (Brynica) – S.P. w Brynicy

3 miejsce – Amelia Brożyna (Micigózd) -S.P. w Piekoszowie /ex aequo

3 miejsce – Filip Polut (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

 

Jury dziękuje organizatorom za zaproszenie, oraz gratuluje ciekawej inicjatywy na rzecz popularyzacji kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda Dyrektora Szkoły Pana Mirosława Kowalskiego.

Nagrodę specjalną, gitarę klasyczną (plus pokrowiec), na której grał nasz sponsor
i zdecydował przekazać ze swoich zbiorów na rzecz naszego konkursu, Pan Piotr Simlat, przebywający od kilku lat w Wielkiej Brytanii (za co organizatorzy pięknie dziękują) – otrzymuje WERONIKA KLIMKIEWICZ. Gratulujemy. Rozwijaj swoje muzyczne uzdolnienia.

WAŻNE! Ze względu na stan epidemii w kraju puchary, dyplomy, słodkie upominki i nagrodę specjalną wszyscy wyróżnieni otrzymają we wrześniu 2020 w swoich szkołach.

This entry was posted on 05/22/2020.

Zarządzenie

nr 156/05/2020

Dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

                                                                                                                            &1.

 1. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZOPI w Micigoździe, w tym w klasach I – III, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Integracyjnym w ZOPI w Micigoździe
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2 zadania SPI w Micigoździe oraz PI w Micigoździe są prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
                                                                                                                    &2.
 1. W dniach od 18 do 22 maja na terenie szkoły nie będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne ani wczesnego wspomagania. W okresie od 25 maja do 07 czerwca br. w ZOPI w Micigoździe zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju będą realizowane w szkole jedynie
  w przypadkach szczególnych po uzyskaniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora placówki.
 2. Od dnia 25 maja br. istnieje możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych na terenie szkoły.
 3. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów po wyrażeniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora ZOPI w Micigoździe.
                                                                                                                     & 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZOPI oraz na tablicy ogłoszeń SPI oraz PI w Micigoździe

                                                                                                                              &4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław H. Kowalski

DYREKTOR ZOPI

This entry was posted on 05/19/2020.

“SZKOŁA Z GIGANTAMI”

Nasza szkoła dołączyła do programu “SZKOŁA Z GIGANTAMI” organizowanego przez szkołę @GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Projekt został objęty honorowym patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ oraz MINISTERSTWA CYFRYZACJI.

Wszystkich naszych uczniów zapraszamy do zapisów na DARMOWE WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA. Młodsi uczniowie (9 – 12 lat) mogą wziąć udział w zajęciach z podstaw programowania w SCRATCH oraz tworzeniu aplikacji w APP INVENTORZE. Starsi uczniowie natomiast będą mieli okazję do rozpoczęcia przygody z programowaniem w języku PYTHON. Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany.

Warsztaty będą prowadzone w formie WEBINARU. Każde spotkanie trwa 2 GODZINY LEKCYJNE (1,5 H).

Zapisów można dokonywać poprzez link:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/SZKOLAZGIGANTAMI

Serdecznie zapraszamy również RODZICÓW naszych uczniów do udziału w bezpłatnym webinarze “BEZPIECZNY INTERNET ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05.

Zachęcamy do rejestracji poprzez stronę:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/BEZPIECZNYINTERNET

This entry was posted on 05/11/2020.

Gminny Żłobek, Przedszkola, Oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja

PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ( KLASY „0”) ORAZ ŻŁOBEK, dla
których Gmina Piekoszów jest organem prowadzącym i nadzorującym,
NIE ZOSTANĄ OTWARTE W DNIU 6 MAJA BR.
Decyzję o przedłużeniu zamknięcia ww. placówek podjęto na podstawie rozeznania  przeprowadzonego przez dyrektorów szkół oraz
dyrektora żłobka gminnego wśród rodziców dzieci zapisanych do tych placówek. Zdecydowana większość rodziców, na chwilę obecną nie
wyraziła woli posłania swoich  dzieci do przedszkoli/żłobka z obawy o ich zdrowie.
O dacie ewentualnego otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem, z
kilkudniowym wyprzedzeniem.
This entry was posted on 05/04/2020.